Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

Publikacja o twórczości Erazma Kalwaryjskiego pod hasłem Erazm ze Szczecina w ramach serii BOS zostanie wydana przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość. Dotacja, którą Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel to 10 000 zł. Oferta Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość dot. realizacji zadania pn. Wydanie publikacji o twórczości Erazma Kalwaryjskiego pod hasłem Erazm ze Szczecina w ramach serii BOS wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego 27 sierpnia 2013 roku.

Czytaj więcej...

1272600 569141929814086 1186755928 oW dniu 6 września 2013 roku o godz. 20.00 na Wałach Chrobrego przy ul. Jana z Kolna odbyła się impreza pn. „Pożegnanie lata z muzyką filmową". Organizatorem wydarzenia, wspólnie z Fundacją Pro Stetinum Bono w Szczecinie, był Teatr Polski w Szczecinie. Jej głównym zadaniem było przybliżenie szerszej publiczności muzyki filmowej w wykonaniu Orkiestry Filharmonii Koszalińskiej i aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, przypomnienie historii Szczecina, a także pokazanie potencjału drzemiącego w lokalnych jednostkach kultury.

Czytaj więcej...

1plac11Wczoraj w Koszalinie miała miejsce inauguracja 10. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja (3-7.09.2013 r.). W uroczystości otwarcia udział wzięli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej jakubowski oraz Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa narodowego UMWZ Jacek Jekiel. Głównym celem Festiwalu jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

1176255 631725526852174 1299719663 nW minioną sobotę (31.08.) w kościele pw. Świętej Trójcy w Chojnie odbyła się trzecia wędrówka w ramach IV Letniego Festiwalu wędrownego Na Gotyckim Szlaku Muzyka w Zabytkach Pomorza Zachodniego 2013. Dyrygentem artystycznym był Paweł Osuchowski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz, środowisk artystycznych, a także przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego WZ w osobie Jacka Jekiela - dyrektora Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Związek Romów Polskich ogłosił konkurs na stypendia motywacyjne Ministra Administracji i Cyfryzacji dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych. Swoją kandydaturę mogą zgłosić Romowie, którzy mają obywatelstwo polskie, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych w systemie dziennym bądź złożyli papiery do szkoły ponadgimnazjalnej na pierwszy rok. Również absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą naukę będą mogli otrzymać stypendium. Osoby aplikujące powinny posługiwać się językiem romani oraz kultywować tradycje romskie. Jest to najważniejszym warunkiem otrzymania stypendium, który będzie skrupulatnie weryfikowany.

Czytaj więcej...

Dorota Jasińska, utalentowana skrzypaczka, tegoroczna stypendystka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się profesjonalnie twórczością artystyczną, realizuje swoje zadanie artystyczne - serię koncertów wykonywanych w ośrodkach pożytku publicznego. Wkrótce odbędą się dwa kolejne występy. Pierwszy koncert z cyklu "Muzyka w służbie Człowiekowi", odbył się dnia 24 maja 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie.

Czytaj więcej...

plk16326 11hnmhyhUroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod Centrum Dialogu „Przełomy” odbyła się dziś, w piątek 30 sierpnia 2013 r., z udziałem marszałka Olgierda Geblewicza, Andrzej Milczanowskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie Lecha Karwowskiego, a także uczestników wydarzeń sierpniowych, przedstawicieli ówczesnej opozycji oraz środowisk kombatanckich. W ramach uroczystości odbyło się wmurowanie Aktu Erekcyjnego, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Anioł Wolności, upamiętniający wydarzenia grudniowe 1970 roku, a także z zwiedzanie podziemnego placu budowy CDP.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,


mamy przyjemność zaprosić Was na uroczystość złożenia Aktu Erekcyjnego Centrum Dialogu „Przełomy", nowego oddziału Muzeum Narodowego w Szczecinie, która odbędzie się w piątek 30 sierpnia o godz. 14.00 na placu Solidarności w Szczecinie. W spotkaniu udział wezmą m.in. marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Andrzej Milczanowski - świadek historii, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie Lech Karwowski, a także uczestnicy wydarzeń sierpniowych, przedstawiciele ówczesnej opozycji oraz środowisk kombatanckich. W programie uroczystości zaplanowano wmurowanie Aktu Erekcyjnego, złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 roku oraz zwiedzanie podziemnego placu budowy.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu