Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Aktulaności

karuzela coolturyJuż w najbliższy weekend, tj. w dniach 19-21 lipca 2013 r. w Świnoujściu odbędzie się piąta edycja Karuzeli Cooltury. Hasłem przewodnim tegorocznej imprezy jest „Miłość i działanie". Karuzela Cooltury to inicjatywa, która od czterech lat odbywa się w województwie zachodniopomorskim w Świnoujściu. To inicjatywa interdyscyplinarna, konfrontująca ze sobą znanych aktorów, reżyserów, pisarzy, poetów, muzyków, a także sportowców, ekonomistów, dziennikarzy, społeczników.

Czytaj więcej...

bib8732 IMG 7204Oficjalne podpisanie umów w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiego odbyło się dziś (środa 10 lipca 2013 roku) w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dotacje o łącznej wysokości 1 mln zł trafiły do 40 beneficjentów z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator programu, ogłosiło konkurs w ramach mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosków. Nabór projektów odbywa się od dnia 4 czerwca do dnia 16 września 2013 r., do godz. 15.00.

Czytaj więcej...

spoiwa kultury 2013W dniach 4. - 6. lipca 2013 odbył się 14 festiwal SPOIWA KULTURY. Działania artystyczne tegorocznej edycji zachęcały widza do alternatywnej, "wewnętrznej" wędrówki po Szczecinie. Do stworzenia własnej emocjonalnej mapy, na której, oprócz festiwalowych wydarzeń i miejsc, mógł zapisać także to, co jest mu w tym mieście bliskie, a także to, co jest szczególnie odległe. Podczas jednego ze spotakań odbywających się w ramach festiwalu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego reprezentował Pan Jacek Jekiel - Dyrektor Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej...

Przypominamy, że trwa nabór wniosków w Programie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program realizowany w ramach mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014, zakłada wsparcie projektów w takich obszarach jak:

- edukacja artystyczna i kulturalna

- dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa

- muzyka i sztuki sceniczne

- sztuki plastyczne i wizualne

Czytaj więcej...

3W dniu 29 czerwca 2013 r. odbył się jubileuszowy, XV Wielki Turniej Tenorów. W urokliwej scenerii Teatru Letniego licznie zgromadzonej publiczności zaprezentowało się ośmiu wykonawców: Mikołaj Adamczak, Theodore Chletsos, Federico Lepre, Irakli Murjikneli, Mateusz Myrlak, Wojciech Sokolnicki, Tomasz Tracz i Łukasz Załęski. Orkiestrą Opery pokierował Vladimir Kiradjiev, koncert prowadzili zaś Anna Dereszowska i Andrzej Wątorski.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „Stąd pochodzę, o tym mówię...". Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pasjonatów fotografii z całej Polski. Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdą Państwo tutaj.

plk15443 DSC 0547Wiemy już w jakiej kolejności tegoroczni uczestnicy Wielkiego Turnieju Tenorów pojawią się na scenie – losowanie odbyło się w środę 26 czerwca 2013 r. w operowym foyer, z udziałem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz dyrektor Opery na Zamku Angeliką Rabizo. W sobotę 29 czerwca br., po raz piętnasty tenorzy będą walczyć o uznanie szczecińskiej publiczności. Jak co roku wykonają wybrane przez siebie arie operowe i operetkowe. Który z nich tym  razem rozpali serca dam i zbierze najwięcej róż? Jakie arie usłyszy publiczność w szczecińskim amfiteatrze i komu przyzna swoją nagrodę?

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu