Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 jest dokumentem opracowanym na zlecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiegoopracowany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Podstawę opracowania programu stanowiła analiza zasobu kulturowego województwa i potrzeb w zakresie jego ochrony i opieki nad nim, w celu zachowania dla obecnych i przyszłych pokoleń. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno zagadnienia kontekstu historycznego, zachowanego zasobu materialnego dziedzictwa, jego mocnych i słabych stron, prawa i finansów, ale głównie wytycza cele strategiczne i określa zadania opieki nad zabytkami w perspektywie najbliższych czterech lat.


Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wojewódzki program opieki nad zabytkami sporządza zarząd województwa, a przyjmuje sejmik województwa po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków.


Uchwała Nr XXII/361/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr 503/17 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 3 kwietnia 2017 r.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (WPONZ WZP 2017-2020 - całość.pdf)WPONZ WZP 2017-2020 - całość.pdf3301 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego