Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Kosciol w Starym CzarnowieWojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2008-2012 jest dokumentem opracowanym na zlecenie Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego opracowanym przez Zespół powołany przez Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie. Program obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym Województwa Zachodniopomorskiego, zarówno zagadnienia kontekstu historycznego, zachowanego zasobu materialnego dziedzictwa, jego mocnych i słabych stron, prawa i finansów, ale głównie wytycza cele strategiczne i określa zadania opieki nad zabytkami w perspektywie najbliższych czterech lat.

Realizacja Programu niewątpliwie przyczyni się do poprawy stanu zachowania zabytków i przyczyni się do wzmacniania tożsamości lokalnej i rozwoju społeczeństwa Województwa Zachodniopomorskiego.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego