Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W ramach Programu Wieloletiego KULTURA+ Priorytet „BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” w latach 2012 - 2015 na Pomorzu Zachodnim zrealizowano 17 projektów, na które udzielono z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowań na łączną kwotę 1 898 449,18 zł.


Poniżej znajdą Państwo zestawienie projektów w kolejnych latach realizacji Programu, wraz z wysokością rezerwy środków oraz kwotami dofinansowań.


2012 r.


1. Gmina Gryfino - „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie" – 118 046 zł
2. Gmina Wierzchowo - „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna" – 40 000 zł
3. Gminie Mirosławiec - „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia" – 37 500 zł
4. Gmina Myślibórz - „Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną - budowa filii w Golenicach” – 381 686 zł
5. Gmina Karlino -„Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie" – 132 803 zł


Suma: 710 035,00 zł


2013 r.


1. Gmina Choszczno – „ Remont MBP w Choszcznie” – 270 600 zł
2. Gmina Miasto Szczecinek – „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Szczecinku oraz jej placówki filii dla dzieci i młodzieży” – 46 833 zł
3. Gmina Police – „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii biblioteki w Policach” – 5 000 zł
4. Gmina Drawsko Pomorskie – „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” - 38 222 zł
5. Gmina Miasto Kołobrzeg – „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu” – 200 000 zł
6. Gmina Miasto Świnoujście – „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu” – 125 000 zł


Suma: 685 655,00 zł


2014 r.


1. Gmina Wolin - „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” – 350 000 zł
2. Gmina Police -„Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”- 18 768,75 zł
3. Gmina Kamień Pomorski - „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” - 15 162,00 zł
4. Gmina Chojna - „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” - 54 091,50 zł
5. Gminie Biały Bór - „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” - 29 630,00 zł


Suma: 467 652,25


2015 r.


1. Gmina Nowogródek Pomorski - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej” - 35 106,18 zł
PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.


Program Biblioteka+ to wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców).


Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.


Strategicznym celem programu było przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Od 2013 r. wprowadzono nowe zapisy uchwały, które zmieniły strukturę finansowania zadań na lata 2013-2015. Od tego momentu wsparcie finansowe z budżetu państwa dla bibliotek wynosi 75% kosztów inwestycji (dotychczas było to 40%), a wymagany wkład własny to 25% (dotychczas - 60%).


Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie ze swymi ustawowymi zadaniami współdziała z organami administracji publicznej. Współpraca z samorządami lokalnymi w województwie zachodniopomorskim polega m. in. na wspieraniu rozwoju kultury w regionie, dlatego też w budżecie Województwa od 2012 r. co roku była utworzona rezerwa celowa, przeznaczona na pokrycie połowy wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu Biblioteka+.


Finansowanie Programu oparte było na trzech źródłach – dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, budżetu gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz – w miarę możliwości - środków pochodzących z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


W 2014 roku nabór wniosków do Programu został zakończony, a wszystkie środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011 - 2015 zostały wyczerpane.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu