Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

W ramach Programu Wieloletiego KULTURA+ Priorytet „BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” w latach 2012 - 2015 na Pomorzu Zachodnim zrealizowano 17 projektów, na które udzielono z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego dofinansowań na łączną kwotę 1 898 449,18 zł.

 

Poniżej znajdą Państwo zestawienie projektów w kolejnych latach realizacji Programu, wraz z wysokością rezerwy środków oraz kwotami dofinansowań.

 

2012 r.

 

1. Gmina Gryfino - „Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie" – 118 046 zł
2. Gmina Wierzchowo - „Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna" – 40 000 zł
3. Gminie Mirosławiec - „Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia" – 37 500 zł
4. Gmina Myślibórz - „Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną - budowa filii w Golenicach” – 381 686 zł
5. Gmina Karlino -„Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie" – 132 803 zł


Suma: 710 035,00 zł


2013 r.


1. Gmina Choszczno – „ Remont MBP w Choszcznie” – 270 600 zł
2. Gmina Miasto Szczecinek – „Remont i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Szczecinku oraz jej placówki filii dla dzieci i młodzieży” – 46 833 zł
3. Gmina Police – „Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii biblioteki w Policach” – 5 000 zł
4. Gmina Drawsko Pomorskie – „Biblioteka w Łabędziach – naszym wiejskim centrum kultury” - 38 222 zł
5. Gmina Miasto Kołobrzeg – „Remont i wyposażenie obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu” – 200 000 zł
6. Gmina Miasto Świnoujście – „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu” – 125 000 zł


Suma: 685 655,00 zł


2014 r.

 

1. Gmina Wolin - „Budowa i wyposażenie obiektu Biblioteki Publicznej Gminy Wolin w Wolinie” – 350 000 zł
2. Gmina Police -„Zakup wyposażenia do nowo wybudowanej filii Biblioteki w Policach”- 18 768,75 zł
3. Gmina Kamień Pomorski - „Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Kamieniu Pomorskim” - 15 162,00 zł
4. Gmina Chojna - „Remont, dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnie” - 54 091,50 zł
5. Gminie Biały Bór - „Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze” - 29 630,00 zł


Suma: 467 652,25


2015 r.

 

1. Gmina Nowogródek Pomorski - „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na gminną bibliotekę publiczną oraz rozbudowę tego budynku polegającą na budowie klatki schodowej” - 35 106,18 zł

 

 

 

PROGRAM WIELOLETNI KULTURA+ PRIORYTET "BIBLIOTEKA+. INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK" jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015.


Program Biblioteka+ to wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przygotowanie i wdrożenie programu Biblioteka+ zostało powierzone Instytutowi Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz gmin miejskich (do 50 tysięcy mieszkańców).


Program Biblioteka+ ma charakter aplikacyjny. Oznacza to dobrowolność uczestnictwa w nim. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości. Środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów.


Strategicznym celem programu było przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Od 2013 r. wprowadzono nowe zapisy uchwały, które zmieniły strukturę finansowania zadań na lata 2013-2015. Od tego momentu wsparcie finansowe z budżetu państwa dla bibliotek wynosi 75% kosztów inwestycji (dotychczas było to 40%), a wymagany wkład własny to 25% (dotychczas - 60%).


Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zgodnie ze swymi ustawowymi zadaniami współdziała z organami administracji publicznej. Współpraca z samorządami lokalnymi w województwie zachodniopomorskim polega m. in. na wspieraniu rozwoju kultury w regionie, dlatego też w budżecie Województwa od 2012 r. co roku była utworzona rezerwa celowa, przeznaczona na pokrycie połowy wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach programu Biblioteka+.


Finansowanie Programu oparte było na trzech źródłach – dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, budżetu gminy, na terenie której realizowana jest inwestycja oraz – w miarę możliwości - środków pochodzących z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.


W 2014 roku nabór wniosków do Programu został zakończony, a wszystkie środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań w latach 2011 - 2015 zostały wyczerpane.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego