Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

bibliotekalogoWydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2013 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 750 000 zł, przeznaczona na pokrycie części wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

 

 

Informujemy również, że w dniu 27 grudnia 2012 r. Rada Ministrów wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie ustanowienia "Programu Wieloletniego Kultura +".  Zmieniono m.in. strukturę finansowania zadań w priorytecie "Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek".

 

Wprowadzone zmiany mają na celu ułatwić bibliotekom gminnym skorzystanie z dofinansowania inwestycji. Nowe zapisy uchwały zmieniły strukturę finansowania zadań na lata 2013-2015.                                 Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla bibliotek wynosi obecnie 75% kosztów inwestycji (dotychczas było to 40%), a wymagany wkład własny będzie wynosił 25% (dotychczas - 60%).

Podniesiono również limit kwotowy maksymalnego dofinansowania do poziomu 1 875 000 zł. Poszerzony też został krąg beneficjentów o biblioteki publiczne, dla których organizatorem są gminy miejskie do 50 tys. mieszkańców (wcześniej były to gminy miejskie do 15 tys. mieszkańców).

 

 W budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2013 zabezpieczono kwotę 700 000 z na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach programu  „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”. 

 

Terminy naboru wniosków dla wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie w 2013 roku:

- drugi nabór upływa 26 marca 2013 roku

- trzeci nabór upływa 24 maja 2013 roku

 

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekaplus.pl.

 

Szczegółowych informacji udziela merytoryczny pracownik Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu: 91 440 30 18.

Koordynatorem Wojewódzkim programu jest pani Monika Kwaśniak, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (tel. 91 481 92 40).

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego