Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka W ostatni wtorek (16 października br.), w czasie spotkania w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż podpisali porozumienie z pięcioma gminami, które jako pierwsze w naszym regionie przystąpiły do ogólnopolskiego Programu Biblioteka+. Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego - zgodnie ze swymi ustawowymi zadaniami - współdziała z organami administracji publicznej.

Współpraca z samorządami lokalnymi w województwie zachodniopomorskim polega m.in. na wspieraniu rozwoju kultury w regionie, dlatego też w budżecie województwa na rok 2012 zaplanowano rezerwę celową na pokrycie wkładów własnych do zadań dofinansowywanych w ramach Programu Biblioteka+.

 

Biblioteka+ jest wieloletnim programem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaś za jego przygotowanie i wdrożenie odpowiedzialny jest Instytut Książki. Program to odpowiedź na potrzebę radykalnej poprawy stanu bibliotek publicznych w Polsce. Głównymi beneficjentami programu są gminne biblioteki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz małych gmin miejskich (do 15 tysięcy mieszkańców). Strategicznym celem programu jest przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek. Realizacja programu opiera się o zasadę pomocniczości - środki centralne wykorzystywane są na realizację zadań przekraczających możliwości samorządów. Finansowanie oparte jest na trzech źródłach – dotacji otrzymanej ze środków Ministra Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, budżetu gminy na terenie której realizowana jest inwestycja oraz – w miarę możliwości - środków pochodzących z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

 

Dzisiejsze spotkanie w Książnicy Pomorskiej jest efektem kilku miesięcy przygotowań pięciu gmin, które zgłosiły się do Programu Biblioteka+. W uroczystości uczestniczyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, Wicedyrektor Książnicy Pomorskiej Aleksandra Solarska oraz przedstawiciele gmin-beneficjentów: Burmistrz Gryfina Henryk Piłat, Burmistrz Karlina Waldemar Miśko, Zastępca Burmistrza Myśliborza Janusz Cielecki, Zastępca Burmistrza Mirosławca Dariusz Bartosik. Obecna była także koordynatorka Programu Biblioteka + na województwo zachodniopomorskie z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Kwaśniak, a także bibliotekarze z województwa zachodniopomorskiego.

 

Słowo wstępne wygłosił Marszałek Olgierd Geblewicz, który podkreślił innowacyjną rolę projektu Biblioteka + w województwie zachodniopomorskim, a także zmieniające się oblicze jednostek czytelniczych.

 

- Wzorcowym przykładem nowoczesnej biblioteki, który chcemy podawać jak wzór, jest działalność Książnicy Pomorskiej, w której gmachu się znajdujemy - rozpoczął marszałek Olgierd Geblewicz. - Książnica pokazuje, że można inaczej - bardziej innowacyjnie i w zgodzie ze współczesnym światem - traktować bibliotekę; nie tylko jako miejsce wypożyczania książek, ale także jako miejsce spotkań, wystaw, dyskusji, miejsce wypełnione kulturą i sztuką. Dobrze, by takie biblioteki powstawały w całym naszym regionie. Chciałbym pogratulować pięciu gminom, pionierom Programu Biblioteka+ na Pomorzu Zachodnim - to są pierwsze samorządy, które zdecydowały się przystąpić do projektu Ministerstwa Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego, wspieranego przez Urząd Marszałkowski. Życzę Państwu - marszałek zwrócił się do burmistrzów - żebyśmy za chwilę spotkali się w nowoczesnych i zmodernizowanych bibliotekach w Państwa miejscowościach. Życzę także, aby wasza działalność była przykładem dla pozostałych samorządów województwa zachodniopomorskiego - mówił marszałek.

 

- Gratuluję włodarzom tych miejscowości, że podjęli trud, aby ich biblioteki były bibliotekami nowoczesnymi, bibliotekami na miarę XXI wieku – dodawał wicemarszałek Wojciech Drożdż. - Zarząd Województwa do bibliotekarstwa przywiązuje bardzo dużą rolę - przyszłość należeć będzie do tych instytucji, które będą nie tylko składnicami książek, ale które będą również chciały sprostać oczekiwaniom współczesnego czytelnika i będą prowadzić szeroką działalność na różnych polach kulturalnych, stając się lokalnymi centrami kultury i sztuki - mówił Wojciech Drożdż.

 

Po krótkim wstępie i gratulacjach, marszałkowie przystąpili do podpisania porozumień z pięcioma gminami, składając swój podpis pod następującymi umowami:

„Przebudowa, remont, wyposażenie i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie" – beneficjentem jest Gmina Gryfino, zaś koszt całkowity przebudowy biblioteki wyniesie 1 168 961 zł.
„Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w miejscowości Świerczyna" – za to zadanie odpowiada Gmina Wierzchowo. Koszt całkowity modernizacji - 151 259,73 zł.
„Przebudowa z rozbudową dawnej świetlicy wiejskiej w Golenicach z przeznaczeniem na działalność biblioteczną - budowa filii w Golenicach" – projekt prowadzony przez Gminę Myślibórz. Jego wartość całkowita wynosi 1 272 287 zł.
„Modernizacja Biblioteki Publicznej w Karlinie", którą prowadzi Gmina Karlino, będzie kosztować łącznie 442 679,51 zł.
„Modernizacja pomieszczeń biblioteki i zakup nowego wyposażenia" w Gminie Mirosławiec – wartość zadania: 125 000 zł.

 

Łączna kwota dofinansowania powyższych zadań wyniesie 710 035 zł ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego na 2012 r.

 

Krótkie przemówienia uczestników konferencji zobrazowały spektrum działań w poszczególnych gminach. Jak zgodnie podkreśli burmistrzowie, wsparcie finansowe udzielone przez MKNiDN, Urząd Marszałkowski i gminy, zostanie spożytkowane na zakup sprzętu, modernizację stanowisk obsługi bibliotecznej oraz dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidywalnym efektem modernizacji powyższych bibliotek będzie utworzenia centrów kulturalnych oraz zwiększenie świadomości czytelniczej i zainteresowania lokalną kulturą przez społeczności gmin beneficjentów.

 

Więcej o programie na www.bibliotekaplus.pl .

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu