Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Dnia 25 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego, w roku 2017.


W celu sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania proszę o dostarczenie w terminie do 19 maja br. do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin):


1. aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);


2. zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu planowanych prac lub robót - zakres finansowo – rzeczowego zadania, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy. Elektroniczną wersję zakresu finansowo – rzeczowego należy pobrać ze strony www.kultura.wzp.pl;


3. kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;


4. aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);


5. zgody wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;


6. kopii pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia;


7. kopii pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie planowanych prac w przypadku gdy termin ważności dokumentu dołączonego do wniosku mija w trakcie realizacji zadania.


Jeśli kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od kwoty wnioskowanej proszę o dostosowanie zakresu zadania, źródeł finansowania do wysokości przyznanej dotacji (wysokość wkładu własnego lub/i środki pochodzące z innych źródeł mogą zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji) oraz terminów wykonania poszczególnych etapów (daty zakończenia etapów należy wskazać w tabeli „Kosztorys według rodzaju kosztów"). Data zakończenia ostatniego z etapów oznaczać będzie datę rzeczowego wykonania zadania, która zostanie wpisana w umowie.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego