Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz imprez


Szanowni Państwo,

z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór najważniejszych imprez kulturalnych odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim.

Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2018 został zredagowany przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w oparciu o informacje przekazane bezpośrednio przez organizatorów.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Kalendarz imprez kulturalnych na 2018 rok.pdf)Kalendarz imprez kulturalnych na 2018 rok.pdf4520 kB

Szanowni Państwo,


z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór najważniejszych imprez kulturalnych odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim.


Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2017 został zredagowany przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w oparciu o informacje przekazane bezpośrednio przez organizatorów.


Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kalendarz imprez kulturalnych na 2017 rok.pdf)kalendarz imprez kulturalnych na 2017 rok.pdf54976 kB

kalendarz imprez 2016Szanowni Państwo,


z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór najważniejszych imprez kulturalnych odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim.


Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2016 został zredagowany przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w oparciu o informacje przekazane bezpośrednio przez organizatorów.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (kalendarz_imprez_kulturalnych_2016.pdf)kalendarz_imprez_kulturalnych_2016.pdf39974 kB

kalendarz imprez 2015 page 001Szanowni Państwo,


z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce publikację stanowiącą zbiór najważniejszych imprez kulturanych odbywających się w Województwie Zachodniopomorskim.

 

Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2015 został zredagowany przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w oparciu o informacje przekazane bezpośrednio przez organizatorów.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2015.pdf)Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2015.pdf3867 kB

Czytaj więcej...

Okładka kalendarz imprez na 2014Szanowni Państwo,

w załączniku zamieszczony został Kalendarz Imprez Kulturalnych odbywających się na terenie Pomorza Zachodniego w roku 2014. Dokument opracowany został przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, a także dzięki wsparciu Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego . Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

* w celu pobrania dokumentu należy kliknąć tytuł artykułu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (instytucje_kulturalne.pdf)Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 20145073 kB

okladka-zamek-kalendarz-imprez-2013 miniW roku 2013 po raz kolejny opracowany został przez pracowników Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - we współpracy z Wydziałem Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego - Kalendarz Imprez Kulturalnych, odbywających się na terenie naszego województwa. Zapraszamy do zapoznania się z informacją zamieszczoną w załączniku.

* w celu pobrania dokumentu należy kliknąć tytuł artykułu

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Kalendarz Imprez Kulturalnych 2013.pdf)Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 201310956 kB

Szanowni Państwo,

już po raz kolejny dzięki współpracy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie oraz Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego powstał Kalendarz Imprez Kulturalnych. Znajdą w nim Państwo informacje na temat najpopularniejszych - lecz nie tylko, imprez kulturalnych w regionie. Elektorniczną wersję kalendarza pobrać moża w zamieszczonym poniżej załączniku.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Kalendarz imprez kulturalnych na rok 2012.pdf)Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2012993 kB

Szanowni Państwo,

wzorem lat ubiegłych z przyjemnością prezentujemy wykaz imprez kulturalnych, odbywających się na terenie województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku.

Kalendarz opracowali pracownicy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, dzięki przekazanym na ten cel środkom z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego. Serdecznie zachęcamy do lektury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym naszego regionu.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Kalendarz Imprez Kulturalnych na rok 2011.pdf)Kalendarz imprez kulturalnych na rok 20111312 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu