Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

W związku podjętą przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie utworzenia elektronicznego rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w zamieszczonym poniżej linku opublikowany został obowiązujący od dnia 9 listopada 2012 roku wykaz instytucji wpisanych do wymienionego wyżej rejestru.

 

Elektroniczny Rejestr Instytucji Kultury

Uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

 

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury:
I. Rejestr instytucji kultury prowadzi:

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin,
tel. 91 440 30 10;
godziny urzędowania: 7:30-15:30.

 

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie."

 

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego