Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film

Uprzejmie informujemy, że dnia 15.05.2013 r. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (ZFF)rozpoczyna V nabór wniosków o finansowe wsparcie produkcji filmowej. Planowana kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2013 to 350.000 zł brutto. Do konkursu aplikować mogą wyłącznie producenci filmowi. Wsparcie finansowe Funduszu odbywać się będzie poprzez udział ZFF w produkcji filmów, jako koproducenta. W związku ze zmianami w regulaminie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Czytaj więcej...

logo ZFF2012Uprzejmie informujemy, że IV konkurs o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film został rozstrzygnięty. Do konkursu aplikowało 15 producentów, zgłoszono 5 projektów fabularnych i 10 dokumentalnych. Posiedzenie Rady Programowej odbyło się 26 czerwca 2012 r. o godz. 14.00 w sali 101 Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Rada Programowa w składzie: Rafał Bajena, Marek Osajda, Paweł Strojek, oceniła 15 wniosków producentów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. 7 wniosków otrzymało ilość punktów kwalifikującą, z których Rada Programowa postanowiła dofinansować 6 następujących produkcji:

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 kwietnia 2012 r. Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film (ZFF) rozpoczął IV nabór wniosków o finansowe wsparcie produkcji filmowej.

Łączna kwota przeznaczona na wsparcie finansowe w roku 2012 to 350.000 zł.

Celem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film, zwanego dalej ZFF, jest finansowe wspieranie produkcji filmowych:

- związanych z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalina, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu oraz do budowania jego pozytywnego wizerunku,

- posiadających niekwestionowane walory artystyczne, podejmujących niebanalne tematy przy perfekcyjnym wykorzystaniu narzędzi filmowych (zindywidualizowanego obrazowania dostosowanego do wybranej tematyki filmu, współharmonizującego z komunikatywnym językiem, oraz wykorzystujących elementy nowatorskie).

Czytaj więcej...

20100219 pomeraniaflim2 190Szanowni Państwo,

Dyrekcja Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie ogłasza konkurs na logotyp Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM, wspierającego finansowo produkcje filmowe związane z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

W drodze konkursów ZFF Pomerania Film w latach 2009-2010 udzielono wsparcia finansowego 13 produkcjom filmowym. Mimo tak krótkiego okresu działania, Fundusz może poszczycić się już pierwszymi sukcesami jak np.: Wielki Jantar 2010 (grand prix XXIX Międzynarodowego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie) dla filmu Lincz w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza, międzynarodowe projekcje filmu w reżyserii Ryszarda Macieja Nyczki pt. Belcanto (International Festiwal Of India oraz XXII Festiwal Filmów Polskich w Ameryce - Chicago 2010) czy nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla Bogdana Bogiela producenta filmu Wiatr od Morza czyli big-beat po Szczecińsku w konkursie Wspomnienia Miłośników Rock'n'Rolla 2010.

Czytaj więcej...

W dniu 11 sierpnia 2011 roku, już po raz trzeci, Rada Programowa Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego POMERANIA FILM, postanowiła przyznać dotacje na wspieranie produkcji filmowej związanej z promocją Województwa Zachodniopomorskiego.

W tegorocznym budżecie ZFF zabezpieczono na ten cel środki w kwocie 400 000 złotych, z czego ponad 350 000 przeznaczone było na sam konkurs, natomiast reszta kwoty związana była między innymi z obsługą administracyjną, przygotowaniem materiałów reklamowych oraz honorariami dla ekspertów.

Czytaj więcej...

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu