Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

LOGO-MNS-Podgld miniMuzeum Narodowe w Szczecinie


ul. Staromłyńska 27
70 - 561 Szczecin
tel. 91 43 15 200
fax 91 43 15 204

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.muzeum.szczecin.pl


Muzeum Narodowe w Szczecinie jest obecnie największą instytucja kultury w województwie Zachodniopomorskim – klasycznym muzeum wielodziałowym, sprawującym opiekę nad ponad 150 tysiącami obiektów. Na jego strukturę składają się Oddziały: Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum Historii Szczecina, Muzeum Morskie, Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Tradycji Regionalnych oraz Działy: Archeologii, Edukacji , Etnografii Pomorza, Historii Żeglugi wraz z Modelarnią, Kultur Pozaeuropejskich, Morski – Centrum Nauki, Numizmatyki, Sztuki Dawnej, Sztuki Europejskiej 1800 – 1945, Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych.
Muzeum rozpoczęło działalność w 1945 r., jako Muzeum Miejskie; w 1949 r. zmieniło nazwę na Muzeum Pomorza Zachodniego; w 1970 r. uzyskało rangę Muzeum Narodowego. Zbiory muzeum tworzą zabytki zachowane z przedwojennych, poniemieckich kolekcji, wyratowane ze zrujnowanych obiektów, magazynów i składnic - m.in. eksponaty z zakresu sztuki zachodniopomorskiej - średniowiecznej i nowożytnej, dzieła plastyki kamiennej i snycerki od XIII do XVI w. w tym najcenniejsze to m.in. zdobione motywem roślinnym i figuralnym wapienne kolumny z klasztoru Cystersów w Kołbaczu, chrzcielnice z Lubiany i Wrzosowa, reprezentujące charakterystyczne dla kręgu nadbałtyckiego we wczesnym średniowieczu prace lapicydów gotlandzkich; z analogicznego okresu dwie figurki drewniane Marii z Dzieciątkiem z Gardna z XIII w. oraz dębowy krucyfiks z katedry w Kamieniu Pomorskim o wybitnym ogólnoeuropejskim znaczeniu dla zagadnień rozwoju rzeźby drewnianej z 1. poł. XIV w. Sztuka cechowa XIV-XVI w. - zachowane w całości lub we fragmentach ołtarze szafiaste, figury tryptykowe i pasyjne. Zabytki związane z mecenatem książęcym - kolekcja portretów rodu Gryfitów od legendarnego Swantibora po ostatnich panujących w 1. poł. XVII w. a także kolekcja klejnotów i strojów książąt pomorskich z ok. 1600 r. wydobytych z sarkofagów na zamku w Szczecinie, wśród nich złota biżuteria księcia Franciszka I (1577-1620). Zespół metali - trybularze z XIII i XIV w., dzwony i moździerze z okresu od XIII do XVIII w., m.in. bogata kolekcja płyt żeliwnych zdobionych scenami o tematyce biblijnej i alegorycznej z XVI i XVII wieku; wyroby konwisarskie to m.in. dzbany cynowe z XIV w. i inne dzieła rzemieślników pomorskich z XVI-XVIII wieku. Gabinet Grafiki Dawnej - rysunki od XVIII do XX w. głównie artystów niemieckich czynnych w Berlinie, Dreźnie i na Pomorzu – najcenniejszym jest 36 szkiców włoskich weneckiego malarza Giambattisty Tiepolo (1696-1770) i jego syna Giandomenica Tiepolo (1727-1804). Muzeum posiada także bogaty zbiór zabytków archeologicznych z epoki kamienia, brązu i żelaza. Ekspozycje stałe: „Mecenat artystyczny książąt Pomorza Zachodniego”, „Pomorska sztuka sakralna XVI-XVII w.”, „Rzemiosło artystyczne XVIII-XIX w.”, „Sztuka romańska na Pomorzu XIII-XIV w.”, „Sztuka gotycka XIV-XVI w.”, „Stare srebra”. Wystawy stałe i czasowe prezentowane są w 6 gmachach. Ponadto muzeum prowadzi zajęcia dydaktyczne w postaci lekcji i warsztatów dla dzieci, a także konkursów.


Nagrody:


2012 „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”. I. nagroda w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kategorii „Wystawy historyczne” za wystawę „Złoty wiek Pomorza. Sztuka na dworze książąt pomorskich XVI i XVII w.”
2013 „Muzeum Widzialne”. I. nagroda w Konkursie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej i Stowarzyszenie Muzealników Polskich, kategoria „Identyfikacja wizualna wystawy czasowej” dla wystawy: „1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie”.
2014 „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”. I. nagroda w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kategorii: „Wystawy sztuki” za wystawę „1913. Święto wiosny. Wystawa jubileuszowa w stulecie otwarcia Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Szczecinie”.
2016:
1/„Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”. Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kategorii: „Inwestycje” dla projektu „Budowa pawilonu wystawowego Centrum Dialogu Przełomy”.
2/„European Prize for Urban Public Space 2016” dla Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie dla najlepszej przestrzeni publicznej w Europie.
3/World Architecture Festival 2016 (Światowy Festiwal Architektury w Berlinie)
- I. nagroda dla Centrum Dialogu Przełomy w kategorii „Kultura”
- tytuł World Building of the Year 2016 dla Centrum Dialogu Przełomy

2017:
1/„Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”. I. nagroda w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w kategorii: „Wystawy historyczne i archeologiczne” za wystawę stałą w Centrum Dialogu Przełomy.
2/ „Wydarzenie Muzealne Roku – Sybilla”. Wyróżnienie dla dr. Szymona Piotra Kubiaka w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” za projekt zwieńczony publikacją, a wcześniej wystawą „Daleko od Moskwy. Gérard Singer i sztuka zaangażowana”.


http://kultura.wzp.pl/index.php/inwestycjeZałączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (skan-statut MNS z 6.12.12.pdf)Statut Muzeum Narodowego w Szczecinie361 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu