Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo,

 

w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie wprowadzające wzór uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji tego zadania, czyli tzw. „małego grantu”. Nowy wzór oferty realizacji zadania w trybie „małych grantów” wprowadza istotne uproszczenia. Znaczna część informacji, która wymaga jest w otwartym konkursie ofert, nie została zamieszczona w nowym formularzu.

 

Szczegóły znajdują się w dalszej części artykułu.

 

Organizacja jest zobowiązana do podania kilku kluczowych informacji:

 

- dane oferenta / oferentów,
- opis zadania publicznego,
- wskazanie celu realizacji zadania,
- miejsce realizacji zadania,
- wskazanie grup odbiorców,
- przewidywany wkładu osobowy lub rzeczowy,
- zakładany rezultat zadania,
- szacunkowa kalkulacja kosztów.

 

Kosztorys:

 

Warto zwrócić szczególną uwagę na kosztorys. Z kosztorysu usunięto podział na kategorie kosztów (merytoryczne, koszty obsługi, inne koszty) oraz kolumny narzucające podanie sposobu kalkulacji każdego z kosztów.

 

W nowym wzorze oferty realizacji zadania w trybie uproszczonym („małych grantów”) kosztorys składa się z czterech kolumn:

 

- rodzaj kosztu,
- wartość kosztu (nazwa w tabeli: koszt całkowity),
- wysokość środków z dotacji (nazwa w tabeli: do poniesienia z wnioskowanej dotacji),
- wysokość wkładu własnego (nazwa w tabeli: do poniesienia ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego) – dla zadań w formie wspierania (czyli takich, gdzie obowiązkowy jest wkład własny).

 

Po raz pierwszy we wzorze realizacji zadania publicznego – w jego kosztorysie – uwzględniono wkład rzeczowy. Dodatkowo uproszczona oferta nie przewiduje „rozbijania” wkładu własnego na poszczególne źródła finansowania zadania. Zatem organizacja składając taką ofertę, nie ma obowiązku podawania, skąd dokładnie będzie pochodził wkład własny – podaje się jedynie jego kwotę oraz wskazuje, które koszty i w jakiej wysokości zostaną z niego pokryte.

 

Jedynym załącznikiem składanym do oferty jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z rejestru lub ewidencji – ale dotyczy to tylko tych organizacji, które nie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Organizacje posiadające wpis do KRS nie mają obowiązku – zgodnie z wzorem – załączać żadnych załączników.

 

Sprawozdanie z realizacji „małego grantu” – najważniejsze zmiany:

 

Sprawozdanie, jak ma to w zwyczaju prawodawca, jest lustrzanym odbiciem oferty. Przewidziano zatem miejsce na opisanie wykonanego zadania, wskazując przy tym osiągnięty cel, miejsce realizacji, grupy odbiorców oraz wykorzystany wkład własny.

 

Drugim punktem w nowym sprawozdaniu jest opis rezultatów. Cały wzór sprawozdania zamyka zestawienie wydatków. Tabela z zestawieniem wydatków znana jest organizacjom z dotychczasowych wzorów sprawozdania, choć ma ona nieco inny charakter niż dotychczas.

 

Tabela opisująca wydatki w sprawozdaniu z realizacji „małych grantów” zawiera pozycje:

 

- nazwa wydatku,
- numer dokumentu księgowego,
- data wystawienia dokumentu księgowego,
- łączna kwota wydatku,
- podanie wysokości kwoty wydatkowanej z dotacji,
- podanie wysokości kwoty wydatkowanej z wkładu własnego (nazwa w tabeli: wydatek poniesiony ze środków finansowych własnych, środków pochodzących z innych źródeł, wkładu osobowego lub rzeczowego),
- data zapłaty.

 

Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na przedostatnią kolumnę w tabeli wydatków. Dotychczas organizacje nie były zobowiązane do podawania dokumentów, które poświadczają wydatki wkładu osobowego. Nowy wzór zakłada, że należy udokumentować nie tylko wkład osobowy, ale również rzeczowy – o ile był kalkulowany w ofercie na realizację zadania.

 

 

Źródło: www.ngo.pl

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (formularz_oferta_19a.doc)formularz_oferta_19a.doc88 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego