Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Szanowni Państwo,
w celu sporządzenia umowy o dofinansowanie zadania proszę o dostarczenie w terminie do 10 czerwca br. do Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin):
1. Zakresu finansowo – rzeczowego zadania według załączonego wzoru, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy (aby go otworzyć, należy kliknąć "więcej"). Jeśli kwota przyznanej dotacji jest mniejsza od kwoty wnioskowanej proszę o dostosowanie zakresu zadania, źródeł finansowania do wysokości przyznanej dotacji (wysokość wkładu własnego może zostać obniżona proporcjonalnie do stopnia zmniejszenia dotacji) oraz terminów wykonania poszczególnych etapów (daty zakończenia etapów należy wskazać w tabeli „Kosztorys według rodzaju kosztów"). Data zakończenia ostatniego z etapów oznaczać będzie datę rzeczowego wykonania zadania, która zostanie wpisana w umowie.

 

2. Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie planowanych prac, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia (w przypadku gdy pozwolenie nie zostało dołączone do wniosku).

 

3. Pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

 

4. Dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania podmiotu, w którego władaniu znajduje się obiekt zabytkowy, (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji) w przypadku gdy odpowiednie dokumenty nie zostały złożone na etapie składania wniosków o udzielenie dotacji.

 

Niezłożenie ww. dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o udzielenie dotacji i cofnięciem dotacji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (zał nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy.doc)Zał. nr 1 do umowy - zakres rzeczowo - finansowy43 kB

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego