Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że w budżecie Województwa na rok 2014 została utworzona rezerwa celowa w wysokości 1 000 000 zł, przeznaczona na pokrycie wkładów własnych do zadań realizowanych przez biblioteki województwa zachodniopomorskiego, które uzyskają dofinansowanie realizacji zadania ze środków będących w dyspozycji Operatora Priorytetu „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek", w ramach Wieloletniego Programu Kultura+.

 

Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” realizuje pierwszy cel szczegółowy Programu Wieloletniego Kultura+ jakim jest wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych oraz bibliotek publicznych wchodzących w skład innych instytucji kultury, dla których organizatorem założycielskim jest gmina. Priorytet ma na celu przekształcenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego.

 

Wsparcie finansowe z budżetu państwa dla bibliotek wynosi obecnie do 75% kosztów inwestycji, a wymagany wkład własny to minimum 25%.

 

Informujemy, że nabory wniosków do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek" odbędą się w następujących terminach:

- do 15 stycznia 2014 r.
- do 15 lutego 2014 r. (pod warunkiem niewykorzystania wszystkich środków w poprzednim naborze)
- do 15 marca 2014 r. (pod warunkiem niewykorzystania wszystkich środków w poprzednim naborze)


Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej www.bibliotekaplus.pl.


Dodatkowych informacji udziela merytoryczny pracownik Wydziału Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego pod nr telefonu: 91 440 30 15.

 

Koordynatorem Wojewódzkim programu jest pani Monika Kwaśniak, Kierownik Działu Instrukcyjno-Metodycznego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (tel. 91 481 92 40).

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego