Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

Plakaty MNS


W dniu 11 maja 2017 r. (czwartek), w godzianch 11.00 - 14.45, w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 odbędzie się sympozjum towarzyszące wystawie "Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake". Wstęp wolny.


Zapomniane skarby – spotkania po latach – tak można by, trochę sensacyjnie, nazwać wystawy w Polsce zbiorów polonijnych w muzeach, bibliotekach i archiwach polonijnych na wschodzie i na zachodzie. Są to czasem wybitne działa sztuki polskiej, które z rożnych przyczyn zawędrowały za granice i nie wróciły, jak np. wyposażenie pawilonu polskiego na wystawie światowej w 1939 roku w Nowym Jorku. Dzieła te są często rozproszone, lecz mają wielkie znaczenie dla polskiej sztuki. Z drugiej strony są świadectwem aktywności Polonii zagranicznej, ciągle żyjącej sprawami kraju. Ich pamięć o ojczyźnie pogrążonej w nieszczęściu ma charakter szczególnie wzruszający, tak jak i jej wyraz w postaci druków, produkowanych przez prywatnych przedsiębiorców posługujących się najbardziej powszechnymi ikonami narodowej wyobraźni. Wystawy tego typu sztuki z ośrodków polonijnych mają więc szczególny wyraz – z jednej strony to ważne źródła do dziejów sztuki polskiej, z drugiej strony – poruszające świadectwa pamięci o ziemi ojczystej.


Jest to źródło sztuki polskiej niewyzyskane. Wiele z tych dzieł i dokumentów nigdy lub od bardzo dawna nie było oglądanych na polskiej ziemi. Dlatego nasze muzeum zabiega o możliwość współpracy z ośrodkami polonijnymi, które mogą pomóc w pełnieniu misji Muzeum Narodowego, a w zamian nasze muzeum i jego partnerzy będą wspomagać kolekcje polonijne poprzez konserwację, restauracje i opracowania naukowe.


Elementem tych spotkań jest otwarte sympozjum, podczas którego mamy nadzieję zdobyć rozeznanie w bogactwie zgromadzonych poza granicami kraju świadectw polskiej pamięci i historii. Pamięć tożsamości mieszkańców Pomorza jest osobliwie rozdwojona pomiędzy wspomnienia stron rodzinnych, z których przybyli a zainteresowaniem niemiecką historią zasiedlanych ziem. W świadectwach zgromadzonych przez ośrodki polonijne mogą znaleźć emocje i uczucia osobliwe – bliskie nastrojom, jakie towarzyszyły im podczas zagospodarowywania ziemi pomorskiej – stąd nasza wystawa i sympozjum.


PROGRAM:


11.00–11.15 Powitanie gości
Jacek Miler, Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Lech Karwowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie


11.15–11.45 Oddalone źródła tożsamości a muzea w Polsce Zachodniej i Północnej
Lech Karwowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie


11.45–12.15 Sztuka o charakterze narodowym w II Rzeczpospolitej
dr Agnieszka Chmielewska, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego


12.15–12.45 Zbiory Misji Polskiej w Orchard Lake
Marcin Chumięcki, Dyrektor The Polish Mission of the Orchard Lake Schools


12.45–13.15 Problemy konserwatorskie zbiorów Muzeum Polskiego w Chicago i Orchard Lake Schools
Dariusz Subocz, Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie


13.15–13.30 Przerwa na kawę


13.30–14.00 Plakaty w zbiorach Państwowego Muzeum Etnograficznego we Lwowie
Mariusz Knorowski, Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie


14.00–14.30 Międzynarodowy styl narodowy? Przypadek Poznania w pierwszej ćwierci XX w.
dr Szymon Piotr Kubiak, Muzeum Narodowe w Szczecinie


14.30–14.45 Podsumowanie sympozjum
Lech Karwowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie


Wystawa „Plakat polski ze zbiorów Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake” dzięki współpracy z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie jest prezentowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie od 10 marca do 28 maja 2017 roku.


Jest to wybór około stu prac (plakatów, druków okazjonalnych i ilustracji) stanowiących fragment jednej z największych kolekcji plakatów polskich na obczyźnie, należącej do Muzeum Polskiego w Ameryce (Chicago) i Misji Polskiej Orchard Lake School. Historycznie dotyczą II Rzeczypospolitej – czasów, kiedy grafika użytkowa odgrywała ogromną rolę w działaniach patriotycznych oraz zaspokajała potrzebę prestiżu młodego państwa w dziedzinie szerzenia informacji i propagandy.


Druki te powstawały w środowisku polskich emigrantów, w wyniku wybuchu drugiej wojny światowej pozostały w USA. W 1966 roku władze polskie oficjalnie przekazały je na własność Muzeum Polskiemu w Ameryce i Misji Polskiej. W zbiorze tym znajdują się eksponaty o dużej wartości przede wszystkim historycznej, ale również artystycznej, niektóre nienotowane w krajowych kolekcjach tego typu.

Jednym z najobszerniejszych zespołów kolekcji są dzieła o charakterze patriotycznym, nacechowane emocjonalne. Powstałe w większości w pierwszej połowie XX wieku i publikowane w środowisku polonijnym, miały charakter okazjonalny, stąd ich nie najwyższe walory estetyczne i artystyczne.


Jednak dużo ważniejsze od formy były przesłanie ideowe, wyrazistość i czytelność przekazu. Prace te stanowią sentymentalne świadectwo polskiej tożsamości narodowej, jej ekspresji. Zawierają bogaty repertuar ikonograficzny osnuty na sztuce religijnej i martyrologicznej. Silnie akcentowano pietyzm wobec tradycji i obyczaju polskiego, podkreślano bogactwo folkloru wyróżniającego Polonię na tle amerykańskiego pejzażu społecznego. Gloryfikowano rodzimych bohaterów, potencjał kulturalny i gospodarczy państwa polskiego. Szczere emocje, patriotyzm i poczucie narodowej odrębności dominują tu nad wartością czysto artystyczną.


Eksponowana twórczość ma dzisiaj znaczenie przede wszystkim historyczne – jako dokument czasów, wyraz aspiracji wydawniczych, reakcja na ówczesną rzeczywistość. W okresie międzywojennym szczególnie plakat społeczno-polityczny zyskał wysoką rangę. Obecnie stanowi cenną narrację obiektywizującą w znacznym stopniu zjawiska, które go wywołały, wydaje się niemal epicką opowieścią o swoim czasie.


Zrealizowano w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.


www.grebocin.pl


www.muzeum.szczecin.pl


www.facebook.com/muzeum.szczecin


Muzeum Narodowe w Szczecinie – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu