Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

P.Wraga konferencjaCzołowe dzieła ludów zamieszkujących Ukrainę od VI tysiąclecia p.n.e. do XII w. n.e. zostaną zaprezentowane na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wystawa nosić będzie nazwę „Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar” i dostępna będzie od 15 lipca br.


Szczegóły przedsięwzięcia poznaliśmy podczas konferencji prasowej, która odbyła się 9 czerwca br. w Szczecinie. Uczestniczył w niej m. in. Przemysława Wraga – kierownik w Wydziale Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, zaangażowany w ściągnięcie wystawy do Szczecina.


Wystawę wypełnią unikalne dzieła starożytnych złotników pochodzące z kolekcji Muzeum Historycznego Dziedzictwa Kulturowego „Platar” w Kijowie. Prezentowane na ekspozycji eksponaty, będą wyjątkową okazją do poznania niezwykle fascynującej i bogatej historii Ukrainy. Ekspozycja obejmuje ponad 480 unikatowych dzieł ludów zamieszkujących północne wybrzeża Morza Czarnego oraz Morza Śródziemnego - pięknie zdobione naczynia trypolskie; z końca neolitu i brązu: broń, uprząż końską, ozdoby i przedmioty codziennego użytku należące do Kimmerów, Scytów, Sarmatów; figurki terakotowe, naczynia greckie i rzymskie oraz niezwykle cenne i wyrafinowane złote klejnoty należące Scytów, Greków i Rzymian a także wyroby złotnicze z Bizancjum i Rusi Kijowskiej.


Zobaczymy także m.in. najdawniejsze wyroby należące do kultury trypolskiej, dekorowane ornamentyką nacinaną i inkrustacją, a także najpóźniejsze, ze wspaniałą dekoracją malarską z użyciem jednego lub dwóch kolorów. Na wystawie zobaczyć, będzie można naczynia ręcznie lepione a odznaczające się bardzo wysokim poziomem wykonania i przepiękną ornamentyką oraz trwałością (misy, figurki, dwojaki, modele świątyń).


Unikalnymi artefaktami są także dzieła sztuki użytkowej stylu zoomorficznym należące do Scytów, jednej z wielu fascynujących i intrygujących społeczności koczowniczych, jakie pojawiły się w starożytności na terenie Ukrainy, a których wspaniała sztuka i kultura budzą dziś uznanie i szacunek. Wyroby powstawały zazwyczaj ze złota i brązu, wykonywane przez samych Scytów lub na zamówienie przez greckich mistrzów. Roślinożerne zwierzęta (jeleń, byk, koń, owca i inne) symbolizowały źródło dobra i porządek ziemski; drapieżniki (lew, pantera, tygrys, wilk) oraz orły, węże i fantastyczne gryfy uosabiały siły zła i moce pozaziemskie.


Okres rzymski to czas, kiedy obok przezroczystego szkła zaczęły występować kosztowne kielichy i czary ze szkła kolorowego i mozaikowego. Powszechną stała się produkcja naczyń z brązu i srebra. W złotnictwie epoki klasycznej i helleńskiej pojawił się styl wielobarwny, w którym szerokie zastosowanie znalazły drogocenne kamienie, barwne minerały i szkło. Wyroby jubilerskie stały się niezwykle wyszukane, zyskując wyrafinowanie dzięki technice granulacji, filigranu i emalii.


Przyjęcie chrześcijaństwa ściśle związało państwa Półwyspu Bałkańskiego, Zakaukazia, Ruś Kijowską oraz Krym z centrum wschodniego chrześcijaństwa – Konstantynopolem. Potężnym sąsiadem Bizancjum na północy od IХ w. była li Ruś Kijowska – jedno z największych państw średniowiecznej Europy.


W załączeniu kilka eksponatów, które od lipca będzie można zobaczyć na szczecińskiej wystawie.


Ukraina światu. Skarby Ukrainy z kolekcji Platar
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Galeria Północna, od 15 lipca 2016 r.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu