Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

adlojada muzeum szczecinSzanowni Państwo, w dniach 18 - 19 marca br. w Szczecinie odbędą się Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2016 - Kultura i profancje. Piąta edycja Dni Kultury Żydowskiej Adlojada podejmuje problematykę profanacji. Przedmiotem zainteresowania uczestników kilku debat będą między innymi znaczące książki, które swoją tematyką dotykają rozmaitych form i postaci bluźnierstwa obecnych w kulturze współczesnej (i dawnej). Profanacja analizowana będzie w kontekście różnych religii i kultur, także lokalnych. Refleksja nad tym zagadnieniem jest ważna z perspektywy toczących się w kraju dyskusji dotyczących wielokulturowości, pamięci i polityki historycznej, a obecnych również w: literaturze, filmie, sztuce, filozofii. W programie obok debat, wykładów także koncert oraz spektakl teatralny.


PROGRAM V Dni Kultury Żydowskiej Adlojada 2016:


 

16 marca 2016 | środa


Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy, Plac Solidarności 1


14.00–14.30
Współczesne oblicza sekularyzacji
Marta Turkot


14.30–15.00
Religia a idolatria
Ireneusz Ziemiński


15.00–15.30
Kabała między mistyką a świętokradztwem
Piotr Goniszewski


15.30–16.00
Dyskusja


16.00–16.30
Przerwa


16.30–18.00
Świętokradztwo, nihilizm, sekularyzacja.
Dyskusja wokół książki Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem (Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2013)
o. Maciej Biskup, Jaromir Brejdak, ks. Andrzej Draguła, Inga Iwasiów, Małgorzata Kaźmierczak
Prowadzenie Andrzej Skrendo


Dom Kultury „Słowianin” (wejściówki)*, ul. Korzeniowskiego 7


19.00–20.00
„Kabaret po tamtej stronie”, monodram Marcina Ciężkiego
(spektakl na podstawie tekstów Henryka Grynberga)


20.00–21.00
Rozmowa z twórcą spektaklu
Prowadzenie Daniel Źródlewski


* Bezpłatne wejściówki na spektakl do odebrania w kasie Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27, „Słowianinie” i Secesji Café17 marca 2016 | czwartek


Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. gen. Sowińskiego 68


10.00–11.30
Wymyślanie Izraela
Rozmowa z Piotrem Weiserem, autorem książki Izrael Hłaski (Wydawnictwo Universitas, Kraków 2015)
Piotr Krupiński, Urszula Orlińska—Prymus
Prowadzenie Beata Małgorzata Wolska


11.30–13.00
Prezentacja monograficznego numeru kwartalnika „Więź” pt. Sztuka polska, polska sztuka
ks. Andrzej Draguła, Sebastian Duda, Sonia Mrzygłocka
Prowadzenie Sławomir Iwasiów, Bogdan Balicki


Secesja Café, al. Papieża Jana Pawła II 19/1


16.00–17.30
Interpretacje Holocaustu
Dyskusja wokół książki Timothy’ego Snydera Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie
(Znak, Kraków 2015)
Krzysztof Lichtblau, Eryk Krasucki, Jerzy Madejski
Prowadzenie Paweł Wolski


18.00–19.30
Zapisywanie Holocaustu
Dyskusja wokół pisma „Narracje o Zagładzie”
Piotr Krupiński, Piotr Weiser, Paweł Wolski
Prowadzenie Piotr Forecki18 marca 2016 | piątek

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Muzeum Tradycji Regionalnych, ul. Staromłyńska 27


12.00–13.30
Nekropolie – sakralizacja/desakralizacja
Panel dyskusyjny
Mikołaj Rozen, Irmina Gadowska, Robert Stankiewicz


14.00–14.30
Cmentarz żydowski w Łodzi.
Pomiędzy tradycją religijną a akulturacją
Irmina Gadowska


14.30–15.00
Sacrum czy profanum?
Przedstawienia religijne w zbiorach warszawskich kolekcjonerów pochodzenia żydowskiego
Milena Woźniak-Koch


15.00–15.30
Wiara w słowa. Mikrograficzny portret Bolesława Bieruta
Szymon Piotr Kubiak


15.30–16.00
Sacrum i profani? Bóżnice drewniane i ich nieżydowscy narratorzy
Artur Tanikowski, Ewa Witkowska


Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3


17.00–18.30
Muzyka bez granic
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej „Remedium”
Dyrygent Ryszard Handke


Secesja Café, al. Papieża Jana Pawła II 19/1


19.00–20.00
Prezentacja publikacji Adlojada. Prawo i kultura pod red. Jaromira Brejdaka, Dariusza Kacprzaka,
Jerzego Madejskiego i Beaty Małgorzaty Wolskiej
Tatiana Czerska, Cecylia Judek, Dariusz Kacprzak
Prowadzenie Aleksandra Grzemska


20.00–21.00
5 lat Adlojady
Spotkanie jubileuszowe19 marca 2016 | sobota


KINOTEATR STiPS „Pod Złotym Leszczem”, ul. Wielkopolska 27


17.00–19.00
Sklep przy głównej ulicy
Projekcja filmu w reżyserii
Jána Kadára, Elmara Klosa (1965)


19.30–21.00
Śmierć pięknych saren
Projekcja filmu w reżyserii
Karela Kachyňy (1987)ORGANIZATORZY:


Muzeum Narodowe w Szczecinie
Polskie Towarzystwo Autobiograficzne
Secesja Cafe
Wydział Filologiczny – Uniwersytet Szczeciński
Wydział Humanistyczny – Uniwersytet SzczecińskiWSPÓŁORGANIZATORZY:


Dom Kultury Słowianin w Szczecinie
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w SzczeciniePATRONAT HONOROWY:


Patronat honorowy JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Edwarda WłodarczykaPARTNERZY:


POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich
Więź
Słowo Żydowskie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce
Czeskie Centrum
Auctorum Editorumque Societas „Universitas”
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Znak Horyzont

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu