Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

1Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza na nową wystawę czasową "Nie tylko tulipany. Państwowe Muzeum w Schwerinie gościnnie w Muzeum Narodowym w Szczecinie". Otwarcie wystawy odbędzie się 25 listopada 2015 (środa), o godzinie 18:00. Wystawa będzie prezentowana w okresie od 25 listopada 2015 do 10 kwietnia 2016. Kuratorzy wystawy, dr Gero Seelig oraz dr Dariusz Kacprzak reprezentują obu organizatorów: Staatliches Museum Schwerin / Ludwigslust / Güstrow oraz Muzeum Narodowe w Szczecinie.


Państwowe Muzeum Schwerin / Ludwigslust / Güstrow, mające siedzibę w czterech miejscach, związanych historycznie z władcami wielkiego księstwa Meklemburgii, ¬poprzez swe cenne zbiory sztuki oraz działalność naukową i wystawienniczą, stanowi nie tylko interesujące zwierciadło ponadtysiącletniej historii sąsiadującego z Pomorzem regionu, ale także fundament tożsamości kulturowej dzisiejszego kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.
W otwartym w 1882 roku, prekursorskim pod względem rozwiązań technicznych gmachu muzeum w Schwerinie udostępnione zostały publicznie zbiory książęce. Do dziś, w prawie niezmienionym budynku, zgodnie współegzystują pod jednym dachem dzieła sztuki dawnej
i nowoczesnej, zbiory sztuki użytkowej oraz zabytki archeologiczne. Nieopodal Galerii Starych
i Nowych Mistrzów oraz Starego Ogrodu znajduje się dawna rezydencja władców wielkiego księstwa Meklemburgii i Schwerina, współcześnie zaś siedziba parlamentu krajowego. Zamek, będący przykładem dziewiętnastowiecznego romantycznego historyzmu, wraz z otaczającym parkiem
i jeziorem stanowi pełne uroku unikatowe założenie rezydencjonalne. Pozostałe dwie siedziby muzeum są zlokalizowane poza Schwerinem. W Ludwigslust mieści się imponujący swym rozmachem barokowy pałac otoczony największym w północnych Niemczech parkiem krajobrazowym w stylu angielskim. W Güstrow zaś znajduje się zbudowany w drugiej połowie XVI wieku, inspirowany włoską architekturą, późnorenensansowy zamek, rezydencja księcia Ulryka, współcześnie bardziej kojarzony z postacią Albrechta Euzebiusza von Wallensteina, słynnego polityka i wodza wojny trzydziestoletniej.
O ogólnoniemieckiej randze i międzynarodowym znaczeniu muzeum w Schwerinie decyduje przede wszystkim nowożytna kolekcja malarstwa niderlandzkiego, holenderskiego i flamandzkiego. Gościnne przestrzenie ekspozycyjne Muzeum Narodowego w Szczecinie w gmachu przy Wałach Chrobrego wypełni zestaw 120 dzieł, stanowiących cześć najnowszych zbiorów Państwowego Muzeum w Schwerinie, a pochodzących z przekazanej w darze w 2013 roku kolekcji Christopha Müllera. Christoph Müller – dziennikarz, felietonista i wydawca związany z zachodnioniemieckim dziennikiem „Tagesspiegel” oraz jedną z najbardziej zaangażowanych politycznie niemieckich gazet lokalnych „Schwäbisches Tagblatt” – zainteresował się sztuką dawnych mistrzów w 1986 roku.
Po upływie dwóch dekad jego kolekcja stała się jednym z najważniejszych prywatnych zbiorów
w Niemczech. W 2007 roku 130 grafik i 235 rysunków trafiło do berlińskiego Gabinetu Rycin Państwowych Muzeów Sztuki Fundacji Pruskiego Dziedzictwa Kulturowego. W 2012 roku kolekcjoner przekazał z kolei 100 grafik kolońskiemu Wallraf-Richartz-Museum, a rok później najważniejsza część kolekcji, ponad 150 obrazów, została ofiarowana Państwowemu Muzeum w Schwerinie.

Prezentowana w Szczecinie, w swej lwiej części kolekcja Christopha Müllera, określana jako największy przekaz sztuki dawnej w powojennych Niemczech stwarza sposobność zapoznania się
z niezwykłym przemysłem artystycznym szesnastowiecznych Niderlandów oraz siedemnastowiecznych Holandii i Flandrii. Rola obrazu w życiu codziennym społeczności tego kręgu kulturowego jest nieporównywalna z żadnym innym społeczeństwem w Europie – zarówno pod względem liczby i popularności dzieł, jak i ich innowacyjności technologicznej oraz tematycznej.
Ten swoisty „głód obrazów” zrodził lub dynamicznie i oryginalnie rozwinął podstawowe gatunki malarskie: storię, portret, pejzaż (w tym charakterystyczny typ krajobrazu morskiego, czyli marinę), scenę rodzajową i martwą naturę. Jednocześnie prezentowane obrazy składają się na interesującą
i reprezentatywną panoramę nie tylko problemów artystyczno-stylistycznych epoki, ale także zagadnień wyrażających zarówno etos mieszczańskiego życia Holendrów, protestanckiego życia domowego i rodzinnego, z jego cnotami skromności, powściągliwości, pracowitości, skrzętności, jak
i flamandzkich dekoracyjności oraz przepychu. Każdy z sześciu działów wystawy reprezentować będą w Szczecinie znaczące nazwiska między innymi takich twórców, jak: Hans von Aachen, Hendrick van Balen, Richard Brakenburgh, Jan Brueghel Starszy, Joos van Cleve, Edward Collier, Gillis van Coninxloo, Benjamin Cuyp, Dirck van Dalen, Karel Dujardin, Frans Francken II, Reynier de la Haye, Johannes Davidsz Mijtens, Nicolaes Cornelisz. Moeyaert, Gillis Mostaert, Pieter Neeffs Młodszy, Jan Porcellis, Paulus Pietersz. Potter, Hendrik van Steenwijck Starszy, Michael Sweerts, Gililis van Valckenburch i Hendrick Cornelisz van Vliet oraz Isaac Adamsz. Willaerts.

Wystawie towarzyszy dwujęzyczny, polsko-niemiecki, obszerny, bogato ilustrowany katalog, który nie tylko dokumentuje prezentowane w Szczecinie dzieła, ale także stanowi swoisty przewodnik po historii i kolekcji Państwowego Muzeum w Schwerinie.

Realizacja przedsięwzięcia, opartego na ścisłej współpracy naukowej i organizacyjnej dwu muzeów ze stolic sąsiadujących ze sobą regionów Europy – kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego oraz województwa zachodniopomorskiego – nabiera szerszego wymiaru europejskiego, bowiem ów polsko-niemiecki dialog dokonuje się za pośrednictwem sztuki holenderskiej i flamandzkiej złotego wieku.

Wystawa prezentująca cenne zasoby sztuki niderlandzkiej, holenderskiej i flamandzkiej Państwowego Muzeum w Schwerinie, pochodzące z kolekcji Christopha Müllera, to pierwszy etap współpracy z Muzeum Narodowym w Szczecinie. W 2016 roku planowana jest prezentacja wyjątkowego skarbu Muzeum Narodowego w Szczecinie – kolekcji rysunków Tiepolów, rodziny wybitnych włoskich artystów doby baroku w stolicy Meklemburgii-Pomorza Przedniego.
W perspektywie 2017 roku rozważana jest prezentacja w Szczecinie kolekcji prac Marcela Duchampa, przechowywanej w Schwerinie.

Dr Dariusz Kacprzak


patronat honorowy:


Paul Bekkers, Ambasador Królestwa Holandii w Rzeczypospolitej Polskiej


Rolf Nickel, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Rzeczypospolitej Polskiej


Erwin Sellering, Premier kraju związkowego Meklemburgia Pomorze Przednie


Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego


CODART – International Council for Curators of Dutch and Flemish Art


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu