Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

2 koncert plakatW niedzielę, 8 listopada 2015 r., w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie, o godz. 16:00 odbędzie się koncert muzyki elektroakustycznej wybitnego włoskiego kompozytora Luigiego Nono. Zaprezentowany zostanie utwór „La lontanza nostalgica utopica futura” na skrzypce solo i taśmę 8-śladową. W koncercie wystąpią: Dorota Jasińska – skrzypce oraz Ivan Penov - live electronics.


"La lontananza nostalgica utopica futura" – madrigale per più ”caminantes” con Gidoln Kremer, violino solo, 8 nastri magnetici, da 8 a 10 leggii, Versione KOE 232 jest jednym z ostatnich i jednym z najwybitniejszych dzieł słynnego włoskiego twórcy, żyjącego w latach 1924 - 1990.Wenecjanin Luigi Nono jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli powojennej awangardy muzycznej. Studiował prawo na Uniwersytecie w Padwie oraz kompozycję w Conservatorio di musica Benedetto Marcello di Venezia. Zadebiutował w 1950 roku utworem Variazioni Canoniche sulla serie dell’op. 41 di A. Schoenberg (orkiestralne wariacje na tematy z Arnolda Schönberga), który przyniósł mu międzynarodowe uznanie wśród zwolenników muzycznej awangary, jako kontynuatora idei serialnej i nurtu postwebernowskiego.


Począwszy od lat 60. kompozytor zaczął wprowadzać do swojej twórczości nowe środki wyrazu w postaci brzmień elektroakustycznych. Prowadził ożywioną działalność dydaktyczną: był wykładowcą na Międzynarodowych Kursach Wakacyjnych Nowej Muzyki w Darmstadzie, w Dartington Music Summer School w Wielkiej Brytanii, a także gościnnie w ZSRR, Czechosłowacji, Polsce, Argentynie, Chile, Kubie, Peru, Wenezueli. Znany jako niezrównany popularyzator muzyki w szerokich kręgach społecznych. Spośród ponad sześćdziesięciu dzieł, jakie zostawił po sobie Nono, wiele ma charakter wielce innowacyjny i często rewolucyjny. Do najwybitniejszych Jego dzieł należy No hay caminos, hay que caminar ... Andrej Tarkowskij na siedem niezależnych, rozmieszczonych przestrzennie orkiestr. Na wielki szacunek zasługuje humanistyczne, uniwersalne przesłanie jego dzieł, m.in. Il canto sospeso, w którym zawarł fragmenty listów więźniów obozów koncentracyjnych skazanych na smierć, jako protest przeciwko złu i cierpieniu jakie niesie wojna, epitafium dla ofiar holocaustu Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz, opera Intolleranza o losach robotnika-imigranta, czy kompozycja inspirowana polskimi wątkami Quando stanno morendo. Diario polacco no.2 (1982) napisana pod wpływem wprowadzenia stanu wojennego w Polsce i dedykowana NSZZ „Solidarność”.


„La lontananza” powstał w 1988 roku (wersja KOE 232 w 1989), inspirowany wydarzeniami politycznymi i społecznymi, które w konsekwencji doprowadziły do upadku muru berlińskiego i końca zimnej wojny. Dzieło skomponowane na skrzypce solo oraz taśmę 8-śladową.


Zgodnie z wolą kompozytora jego wykonanie powinno się odbyć w miejscu o wyjątkowych walorach przestrzenno-akustycznych, które pozwoliłoby swobodne przemieszczanie się wykonawcy (skrzypka solisty) między kolejnymi pulpitami oraz operowanie różnymi odległościami pomiędzy reżyserem dźwięku, skrzypkiem a publicznością.


Do wykonania koncertu zostali zaproszeni znakomici artyści: skrzypaczka Dorota Jasińska (absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Konserwatorium Muzycznego w Trieście ORAZ Akademii Muzycznej w Tallinie, stypendystka Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dziedzinie kultury oraz rząd włoskiego w ramach programu Leonardo) oraz Ivan Penov, macedoński kompozytor i twórca audiowizualny (absolwent Konserwatorium Muzycznego w Trieście, zdobywca wielu prestiżowych nagród na konkursach i festiwalach muzyki elektroakustycznej m.in. we Francji, Hiszpanii, Słowenii i we Włoszech).


Prawykonanie La lontananzy odbyło się w Kleine Philharmonie w Berlinie we wrześniu 1988 roku.


Koncert szczeciński upamiętni 26. rocznicę upadku muru berlińskiego (mur runął w nocy z 9 na 10 listopada 1989).


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu