Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

sobieskiSzanowni Państwo,


już w najbliższy piątek (24 lipca) w Galerii Gotyckiej Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie o godz. 17.00 odbędzie się otwarcie wystawy "Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król", na której znalazło się prawie 120 eksponatów ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego i ponad 70 pochodzących z polskich instytucji muzealnych.


Prezentacja wystawy potrwa do dnia  25 października 2015 r.


Wstęp na wystawę jest bezpłatny.


Szczegółowe informacje znajdują się poniżej oraz na stronie internetowej instytucji: http://zamek.szczecin.pl/kalendarz.php?id=4993Jan III Sobieski to postać o niebagatelnym znaczeniu dla historii XVII-wiecznej Europy. Śmiało można stwierdzić, że był on jednym z władców mających decydujący wpływ na jej ówczesny kształt. Na czasy jego aktywności politycznej jako marszałka, hetmana i króla przypadła niezwykle burzliwa i trudna walka o zachowanie granic oraz suwerenności europejskich państw. To, że poradzono sobie wtedy z zagrożeniem ze strony Imperium Osmańskiego, w dużej mierze zawdzięczamy politycznym i militarnym umiejętnościom polskiego władcy.


Wystawa czasowa "Jan III Sobieski – marszałek, hetman, król" składa się z prawie 120 eksponatów ze zbiorów Lwowskiego Muzeum Historycznego i ponad 70 pochodzących z polskich instytucji muzealnych. Prezentowane materiały dokumentują życie Jana III Sobieskiego oraz sytuację polityczną XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Wśród nich znajdują się, m.in.: obrazy, grafiki, militaria, medale, pieczęcie i rękopisy. Ekspozycję otwierają portrety Jana III Sobieskiego i członków rodziny królewskiej, a centralnym eksponatem zaprezentowanym publiczności jest imponujących rozmiarów panneau „Bitwa pod Wiedniem” wykonane przez malarza Melchiora Widmara dla pałacu Elti w Genui, pochodzące prawdopodobnie z końca XVII w. Licznie prezentowane są także dzieła upamiętniające słynne batalie z udziałem władcy.


Dodatkową atrakcję stanowią z pewnością trofea wojenne zdobyte w zwycięskich bitwach, m.in. pod Wiedniem w 1683 roku. Wśród nich wyróżnia się bezcenne siodło należące przypuszczalnie do wielkiego wezyra tureckiego Kara Mustafy oraz fragmenty namiotów tureckich. Na wystawie zobaczyć można również pełne zbroje, m.in. komplety zbroi husarzy „skrzydlatych”, a także okazy broni białej i strzeleckiej.


Instytucje użyczające eksponaty:

Lwowskie Muzeum Historyczne, Muzeum in. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie, Muzeum Historyczno-Misyjne Księży Misjonarzy w Krakowie, Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach, Muzeum w Łęczycy, Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum Historyczne w Sanoku, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Muzeum Diecezjalne w Tarnowie, Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum Miejskie Wrocławia.


Organizatorzy
Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Lwowskie Muzeum Historyczne


Patronat honorowy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu