Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

ArmineSister"Spoiwa Kultury" to szczeciński festiwal odbywający się cyklicznie od 1999 roku. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem "Armine, sister", projektu Teatru ZAR. Spektakl, w którym udział biorą muzycy i aktorzy wywodzący się z Iranu, Armenii, Anatolii i Stambułu, poświęcony został tematyce tragicznej przeszłości narodu ormiańskiego zamieszkującego Anatolię, który sto lat temu został poddany planowanej eksterminacji.


Festiwal "Spoiwa Kultury" trwać będzie do 4 lipca. W jego ramach odbędą się warsztaty ormiańskiego śpiewu liturgicznego, prezentacje filmowe, ekspozycja fotograficznej, wykłady oraz koncerty.


Szczegółowy program Festiwalu znajduje się poniżej.


30 czerwca (wtorek)
12.00 – 15.00 „Śpiew modalny: podróż w dźwięku” – warsztat prowadzony przez Arama i Virginię Kerovpyanów/ Teatr Kana (zapisy)
17.00 „Pieśń Pamięci” – film dokumentalny, reż. Nathalie Rossetti i Turi Finocchiaro/ Teatr Kana (wstęp wolny)
20.00 „Kolumny. Ormiańskie śpiewy liturgiczne” – koncert Teatru ZAR oraz Arama, Virginii, Vahana Kerovpyanów i Murata İçlinalçy/ Kościół pw. św. Jana Ewangelisty ul. św. Ducha (wstęp wolny)


1 lipca (środa)
12.00 – 15.00 „Śpiew modalny: podróż w dźwięku” – wasztat prowadzony przez Arama i Virginię Kerovpyanów/ Teatr Kana (zapisy)
17.00 Pokaz metod pracy Teatru ZAR/ Teatr Kana (wstęp wolny)
20.00 "Głosy z przeszłości" - koncert w wykonaniu Dengbesza Kazo z udziałem Vahana Kerovpyana i Murata İçlinalçy/ Filharmonia Szczecińska (obowiązują wejściówki)*


2 lipca (czwartek)
12.00 – 15.00 „Śpiew modalny: podróż w dźwięku” – warsztat prowadzony przez Arama i Virginię Kerovpyanów/ Teatr Kana (zapisy)
17.00 Spotkanie z Arą Sarafianem (Instytut Komitasa, Londyn). Projekcja filmu animowanego „Szczekająca wyspa”, reż. Serge Avédikian/ Teatr Kana (wstęp wolny)
19:30 „Armine, Sister” - spektakl Teatru ZAR/ DB Port, start: Teatr Kana (liczba miejsc ograniczona – wejściówki)*
22.00 „Lav Lur” - koncert Vahana Kerovpyana i Any Madureiry/ Łąka Kany (wstęp wolny)


3 lipca (piątek)
17.00 „Tatuaże babci” – film dokumentalny, reż. Suzanne Khardalian/ Teatr Kana (wstęp wolny)
19:30 „Armine, Sister” - spektakl Teatru ZAR/ DB Port start: Teatr Kana (liczba miejsc ograniczona – wejściówki)*
22.00 Murat İçlinalça i Mustafa Demirci – improwizowany wieczór muzyczny/ Mały Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich (wstęp wolny)


4 lipca (sobota)
17.00 „Barwy granatu” – film fabularny, reż. Sarkis Parajanian (Siergiej Paradżanow)/ Teatr Kana (wstęp wolny)
19:30 „Armine, Sister” – spektakl Teatru ZAR/ DB Port start: Teatr Kana (liczba miejsc ograniczona – wejściówki)*
22.00 Improwizowany koncert z udziałem muzyków biorących udział w projekcie „Armine, Sister” Teatru ZAR / Mały Dziedziniec Zamku Książąt Pomorskich (wstęp wolny)


Projektowi towarzyszy wystawa “Być świadkiem świadków”/ Aleja Kwiatowa

*Wejściówki będą wydawane od 24 czerwca od godz. 17.00 w Teatrze Kana


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu