Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

saxmania 2015 plakat.520.736.sSzanowni Państwo,


Województwo Zachodniopomorskie zaprasza na Międzynarodowy Festiwal "SAXMANIA 2015", który odbywa się w dniach 9 - 26 kwietnia 2015 r. (Szczecin - Dąbie - Skolwin - Wolin - Stargard Szczeciński).


W ramach Międzynarodowego Festiwalu SAXMANIA 2015 odbędzie się łącznie 8 koncertów  oraz Ogólnopolskie Warsztaty Saksofonowe prowadzone przez wybitnych pedagogów.


Organizatorem Festiwalu oraz warsztatów jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Sztuki IMPRESJA.


Szczegółowy program festiwalu znajduje się w dalszej części artykułu.


09.04.2015 godz. 17:00

Koncert Saksofonowy „Promocje szczecińskich saksofonistów” – Państwowa Szkoła muzyczna I i II st. w Stargardzie Szczecińskim (wystąpią m.in. Mateusz Sawicki, Iwona Grysak, Cyprian Szawracki, Milena Kubis, pianiści towarzyszący) koncert promujący szczecińskich uczniów i studentów


12.04.2015 godz. 17:00

Koncert Młodych Saksofonistów – Miejski Ośrodek Kultury w Dąbiu (wystapią m.in. Mateusz Sawicki, Oliwia Szyjka, Sławomir Siwiak, Iwona Grysak, Cyprian Szawracki, pianiści towarzyszący) koncert promujący szczecińskich uczniów i studentów


14.04.2015 godz. 18:00

Koncert Saksofonowy „Promocje szczecińskich saksofonistów” – Dom Kultury „Klub Skolwin” (wystapią m.in. Mateusz Sawicki, Oliwia Szyjka, Sławomir Siwiak, Iwona Grysak, Cyprian Szawracki, pianiści towarzyszący) koncert promujący szczecińskich uczniów i studentów


19.04.2015 godz. 17:00

Koncert w Centrum Kultury Euroregionu – Stara Rzeźnia.

Wystąpią: solista Dariusz Samól, solistka towarzysząca Agnieszka Jutkiewicz, dyrygent Jan Miłosz Zarzycki, Baltic Neopolis Orchestra. W programie m.in. LarsErik Larsson – Koncert na saksofon i orkiestrę smyczkową op. 14, Carl A. Wirth – Jephthah na 2 saksofony i orkiestrę kameralną.


23.04.2015 godz. 18:00

Koncert Kameralny w Centrum Kultury Euroregionu – Stara Rzeźnia.

Wystąpią m.in.: Patrick Meighan (USA), Ewa Ruszała, Julita Przybylska, Urszula Szyryńska. W programie m.in. utwory R. Schumanna, O. Machy, E. Bozzy, H. Cowella, R. Muczyńskiego, A. Desenclos


24.04.2015 godz. 19:00

Koncert Kameralny w Centrum Kultury Euroregionu – Stara Rzeźnia.

Wystąpią m.in.: Artur Motyka The ArtSax Duo (Dariusz Samól, Ewa Ruszała), Valentina Renesto (Włochy), Urszula Szyryńska. W programie m.in. utwory M. Jasińskiego, R. Schumanna, A. Piazzoli


25.04.2015 godz. 13:30

Koncert saksofonowy 1 w kościele św. Stanisława BM w Wolinie.

Wystąpią m.in.: Impression Saxophone Ensemble (Agnieszka Jutkiewicz, Julita Przybylska, Tomasz Kasperski, Valentina Renesto, Dobrawa Grzymała, Wiesław Orłowski, Artur Motyka, Mirosław Jędrzejewski), prowadzący/dyrygent: Dariusz Samól, soliści – uczestnicy Ogólnopolskich Warsztatów Saksofonowych, oraz Festiwalowa Orkiestra saksofonowa. W programie m.in. utwory E. Elgara, I. Albeniza, G.F. Haendla, S. Moniuszki


25.04.2015 godz. 19:00

Koncert saksofonowy 2 w Centrum Kultury Euroregionu – Stara Rzeźnia.

Wystąpią m.in.: Impression Saxophone Ensemble (Agnieszka Jutkiewicz, Julita Przybylska, Tomasz Kasperski, Valentina Renesto, Dobrawa Grzymała, Wiesław Orłowski, Artur Motyka, Mirosław Jędrzejewski), prowadzący/dyrygent: Dariusz Samól, soliści – uczestnicy Ogólnopolskich Warsztatów Saksofonowych, oraz Festiwalowa Orkiestra saksofonowa. W programie m.in. utwory E. Elgara, I. Albeniza, G.F. Haendla, S. Moniuszki


22 – 26.04.2015

Ogólnopolskie Warsztaty Saksofonowe


Prowadzący:

Prof. Patrick Meighan (Florida State University, USA), prof. Dariusz Samól (AS w Szczecinie), mgr Valentina Renesto (Liceo Musicale Cardarelli, Włochy), mgr Agnieszka Jutkiewicz (Akademia Muzyczna Wrocław), mgr Wiesław Orłowski (PSM I i II st. w Szczecinku), mgr Mirosław Jędrzejewski (PSM I st. w Nowej Soli.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu