Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

start 1 aCentrum Przemysłów Kreatywnych to nowo powstające miejsce w Akademii Sztuki, w którym spotka się świat sztuki ze światem biznesu. Do końca roku w centrum działać będzie piętnaście nowoczesnych pracowni projektowych, wzmacniających pozycję uczelni na ogólnopolskim rynku. Inwestycja realizowana jest ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


W środę, 4 marca, odbyła się konferencja prasowa z udziałem rektora Akademii Sztuki prof. Ryszarda Handke, marszałka Olgierda Geblewicza oraz członka Zarządu Anny Mieczkowskiej połączona ze spacerem po inwestycji.


Centrum Przemysłów Kreatywnych powstanie na terenie Akademii Sztuki. Ocenie prowadzone są prace remontowe w wyłączonej z eksploatacji, ze względu na zły stan techniczny, powierzchni. To dawny internat Liceum Medycznego, a następnie Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych. Centrum mieścić się będzie na 2900 m2 i pięciu kondygnacjach. – Centrum Przemysłów Kreatywnych ma być tą częścią Akademii Sztuki, która połączy innowacyjność, wzornictwo, projektowanie artystyczne – mówił podczas konferencji prof. Ryszard Handke.


Rektor Akademii Sztuki zaznaczył także, że centrum wpisuje Akademię Sztuki w jedną z najbardziej nowoczesnych instytucji w Polsce. – Będzie tu działać piętnaście pracowni projektowych, w których prowadzone będą zajęcia od fashion design , po laboratorium do tworzenia prototypów czy studio nagrań.


– Kiedy powstawała Akademia Sztuki nie miałem cienia wątpliwości, że uczelnia nie tylko będzie wpływać na życie kulturalne Szczecina i regionu, ale będzie też miejscem oddziałującym na życie gospodarcze, innowacyjność, kreatywność Pomorza Zachodniego. Krok po kroku, dzień po dniu Akademia Sztuki udowadnia, że nie myliłem się – mówił marszałek Olgierd Geblewicz. – Bliskość do Skandynawii i Berlina to dobre sąsiedztwo do rozwoju aspiracji twórców skupionych wokół Akademii Sztuki. Mam nadzieję, że zachodniopomorscy przedsiębiorcy będą rónież korzystać z usług Akademii Sztuki i jej wychowanków – dodał.


Powstanie Centrum Przemysłów Kreatywnych, podobnie jak inne inwestycje zrealizowane w ramach projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin” możliwe jest dzięki wsparciu finansowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Centrum Przemysłów Kreatywnych stworzona zostanie nowoczesna przestrzeń dla naukowców, twórców i przedsiębiorców. Wyniki prac mają pozytywnie wpłynąć na potencjał badawczy, a także innowacyjność produktów i usług w dziedzinie przemysłów kreatywnych.


– Dotychczas udało nam się zrealizować najważniejsze zadanie inwestycyjne, czyli modernizację Pałacu pod Globusem, który od końca 2014 r. służy w pełnej okazałości studentom i wykładowcom Akademii Sztuki. Cieszy fakt, że projekt Centrum Przemysłów Kreatywnych będzie realizowany i, że przyczyni się do powiększenia powierzchni dydaktycznej uczelni. Powstanie tu nowoczesne miejsce, które wzmocni pozycję uczelni na ogólnopolskim rynku i przyciągnie studentów do naszego regionu – mówiła członek Zarządu Województwa Anna Mieczkowska.


Projekt „Akademia ZMIENIA Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych” realizowany będzie w ramach Priorytetu 1. GOSPODARKA - INNOWACJE – TECHNOLOGIE (Działanie: 1.2. INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII, Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R).


Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad 2015 r.


 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu