Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

akatyst jeziorany 09.2014 jpotorskaW dniach 11 - 14 marca Ośrodek Teatralny KANA zaprasza na Spotkania teatralne OKNO. ZBLIŻENIA.


Projekt OKNO. ZBLIŻENIA od kilku już lat prezentuje w możliwe szerokim spektrum wybrane zagadnienia z dziedziny kultury i teatru oraz najważniejszych twórców, zespoły i ośrodki realizujące autorskie poszukiwania artystyczne i działania kulturotwórcze.


Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniu „harmonii w teatrze”.


Program tegorocznych Spotkań teatralnych OKNO. ZBLIŻENIA w OT KANA.


• 11 marca, Okno. Zbliżenia: warsztaty chorału gregoriańskiego i bizantyjskiego;
• 12 marca, Okno. Zbliżenia: warsztaty chorału gregoriańskiego i bizantyjskiego;
• 12 marca, godzina 20.00, Okno. Zbliżenia: Między dramatem liturgicznym a alternatywą. 20 lat Scholi Węgajty - spotkanie i promocja książki „Schola Teatru Węgajty. Dramat liturgiczny”;
• 13 marca, Okno. Zbliżenia: warsztaty chorału gregoriańskiego i bizantyjskiego;
• 13 marca, godzina 19.00, Okno. Zbliżenia: Ludus Passionis – Gra o Męce Pańskiej (Katedra
p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie);
• 14 marca, godzina 16.00, Okno. Zbliżenia: Droga Ikony – współczesna sztuka sakralna w Europie i Polsce na podstawie prac wybranych artystów i szkół ikony – spotkanie:
• 14 marca, godzina 19.00, Okno. Zbliżenia: Akatyst ku czci Bogarodzicy;
• 14 marca, godzina 20.30, Okno. Zbliżenia: Co łączy chorał bizantyjski i gregoriański? – dialog kantorów dwóch tradycji - spotkanie.


OKNO. ZBLIŻENIA


Festiwal prezentujący i promujący różnorodne nurty poszukiwań twórczych obecne w teatrze alternatywnym. Festiwal ukierunkowany jest na budowanie sytuacji spotkania i wymiany doświadczeń: oprócz prezentacji artystycznych realizowane są otwarte pokazy metod pracy, projekcje filmów, warsztaty, prezentacje ośrodków sztuki, wykłady, seminaria, a także koncerty i wystawy. Każdego roku wybierany jest temat szczególnie interesujący zarówno dla organizatorów jak i zaproszonych twórców, który jest jednocześnie próbą diagnozy, czy raczej sformułowania pytania o ważne ich zdaniem zjawisko w sztuce. Nie oznacza to jednak, że temat determinuje wybór propozycji artystycznych - jednym z głównych założeń OKNA jest jego otwartość, różnorodność, spotykanie ze sobą różnych rodzajów doświadczeń i różnych sposobów myślenia. Przy OKNIE realizowany jest także kompleksowy program nieformalnej edukacji artystyczno-kulturalnej: Uniwersytet Poszukiwań Teatralnych.


Schola Węgajty


Tegoroczna edycja projektu OKNO. ZBLIŻENIA - od kilku już lat prezentującego w możliwe szerokim spektrum wybrane zagadnienia z dziedziny kultury i teatru oraz najważniejszych twórców, zespoły i ośrodki realizujące autorskie poszukiwania artystyczne i działania kulturotwórcze - poświęcona będzie zagadnieniu „harmonii w teatrze”. Postanowiliśmy zaprosić artystów skupiających swoje poszukiwania na temacie dźwięku i głosu, rozumianego zarówno jako narzędzie wydobywania muzyczności działania teatralnego, ale też jako metody „otwierania” aktora, badania i uświadamiania mu skali jego możliwości, a także jako drogi samorozwoju. Będzie to też, w szerszym kontekście, rozmowa na temat harmonii jako wartości – próba zadania pytań o możliwość „przekraczania chaosu”, budowania porządku, kształcenia „słuchu na rzeczywistość”. W marcu gościem OKNA będzie Schola Węgajty.


Schola Węgajty powstała w styczniu 1994 roku i działa w ramach Stowarzyszenia Węgajty niedaleko Olsztyna. Zespół tworzą śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badaniami nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antropologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną. Od 20 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki literacko-muzyczno-dramatyczne (rękopisy polskie, francuskie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych, stanowiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wielu krajach Europy oraz głównych ośrodkach w kraju. Poprzez połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, językoznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplementarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny idiom wykonawczy i stylistyczny, oparty na archaicznych i tradycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.


Ludus Passionis to najstarsza kompletna Pasja Europy Łacińskiej, monumentalny dramat liturgiczny znajdujący się w XIII-wiecznym rękopisie zwanym CARMINA BURANA. Przedstawia ewangeliczne sceny z życia i męki Jezusa Chrystusa.


Dramat opracowany jest na podstawie średniowiecznego rękopisu, zaś sposób jego realizacji nawiązuje do znanej z opisów historycznych formy teatru kościelnego (miejsca akcji rozlokowane są w różnych częściach świątyni), a w śpiewie do historycznych tradycji śpiewu sakralnego (chorał gregoriański) oraz archaicznych form śpiewu przechowanych w kulturach tradycyjnych (m.in. Bizancjum, Korsyka).


Akatyst ku czci Bogarodzicy


Bizantyjscy „melodosi” pierwszego chrześcijańskiego tysiąclecia tworzyli muzykę do pisanych przez siebie hymnów, powodując, że stawała się ona nieodłączną ich częścią. Kolejne pokolenia hymnografów starały się tworzyć hymny równe rytmicznie pierwowzorom, dzięki czemu dawne melodie były wciąż żywe i dotrwały do naszych czasów.


Ksiądz Prałat Józef Roman Maj, proboszcz kościoła św. Katarzyny na Służewie w Warszawie, napisał nowy, ale według antycznych reguł ułożony, Akatyst maryjny. Poszukując do niego najstosowniejszej muzyki, skierował się do Supraśla, do pierwszego w Polsce wykształconego w tym kierunku w Grecji, kantora bizantyjskiego Marcina Abijskiego. Ten opatrzył polski tekst Akatystu pasującą do niego tradycyjną muzyką bizantyjską. Tym samym po raz pierwszy język polski zetknął się z muzycznym światem Bizancjum.


Warsztaty chorału gregoriańskiego i bizantyjskiego


W ramach spotkania ze Scholą Węgajty zapraszamy do udziału w 3-dniowych warsztatach chorału gregoriańskiego - prowadzonych przez Marcina Bornusa Szczycińskiego (znakomitego muzyka, badacza muzyki dawnej i baroku, wieloletniego dyrektora Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu, twórcę zespołu Bornus Consort) oraz warsztatach chorału bizantyjskiego, które poprowadzi Marcin Abijski (wybitny śpiewak, muzykolog, absolwent Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej). Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość bezpośredniego udziału w wykonaniu Ludus Passionis oraz Akatystu. Spotkania ze Scholą Węgajty poprowadzi dr hab. Tadeusz Kornaś.Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu