Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

obecnosc nieobecnych tytulowaSzanowni Państwo.


W dniach 16 - 28 lutego br. Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie zaprasza na cztery wydarzenia:


Wystawę "OBECNOSC NIEOBECNYCH"

Spotkanie autorskie z Michałem Rembasem - autorem książki "Cuda na fasadach"

Wystawę fotograficzną Bogdana Jankowskiego - "Himalaje, Karakorum"

Wystawę "Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich"Wystawa "OBECNOŚĆ NIEOBECNYCH"
Data: 16 - 28 lutego 2015 r.
Miejsce: Sala im. Zbigniewa Herberta


Wystawę zorganizowaną w związku z Polsko-Niemieckim Dniem Pamięci, obchodzonym 13 lutego 2015 r. , można oglądać do końca lutego 2015 r. w Sali im. Zbigniewa Herberta. Wystawa pokazuje historię deportacji Żydów pomorskich.


13 lutego 1940 roku z dworca Szczecin Główny Towarowy (Stettiner Güterbahnhof) naziści deportowali do Generalnej Guberni 1107 Żydów z prowincji pomorskiej. Co najmniej 846 spośród wywiezionych pochodziło ze Szczecina, pozostali z innych 27 miejscowości na Pomorzu. Przewieziono ich do wiejskich gett w Piaskach, Bełżycach i Głusku. W maju 1940 wszystkich zdolnych do pracy mężczyzn wywiezieno i słuch po nich zaginął. Pozostali - starcy, kobiety i dzieci - zostali skoncentrowani w Bełżycach, które zostały „opróżnione” przez SS w nocy 28 października 1942 r., tj. prawie wszyscy zastrzeleni. Wojnę przeżyło 12 deportowanych Żydów pomorskich.Spotkanie autorskie z Michałem Rembasem
Data: 24 lutego 2015 r., godz. 17:00
Miejsce: Aula


Podczas spotkania w Książnicy Pomorskiej Michał Rembas - historyk, dziennikarz, podróżnik, przewodnik turystyczny i autor książek "Zachodniopomorskie tajemnice", "Szczecin i okolice - przewodnik rowerowy", "Nekropolie", "Śladami Lubinusa. Przewodnik niezwykły" - przedstawi swoją najnowszą publikację „Cuda na fasadach”. Książka pokazuje prawdziwe perełki architektoniczne, które autor odkrył na fasadach szczecińskich kamienic z końca XIX i początku XX w. Są wśród nich: bogowie, ludzie i zwierzęta, owoce, kwiaty a nawet narzędzia. Dawniej miały one nie tylko zdobić budowlę - często nosiły symboliczne przesłanie, nie zawsze już dla nas czytelne.


Ze wstępu:


„Większość szczecińskich kamienic i budynków publicznych powstała w stosunkowo krótkim czasie: stawiano je od lat 80. XIX wieku do wybuchu I wojny światowej, kiedy to miasto po likwidacji twierdzy wręcz ‘eksplodowało’ przestrzennie. (…) Takiego bogactwa detali zdobiących kamienice mieszkańcy Berlina mogą nam tylko pozazdrościć. Okazuje się, że w stolicy Niemiec w okresie międzywojennym podczas remontów domów dla sztuki z przełomu XIX i XX wieku nie miano większego szacunku. Fasady po prostu obtłukiwano z ozdób, zostawiając gładkieściany. W Szczecinie na szczęście się zachowały, między innymi dlatego, że miasto z powodu mniejszej zamożności nie modernizowało się w takim tempie jak Berlin. Szkoda tylko, że tak wiele tych detali niszczeje lub są niefachowo odnawiane”.


Książkę wydało Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”.Wystawa fotograficzna Bogdana Jankowskiego - "Himalaje, Karakorum"
Data: 11 - 28 lutego 2015 r.
Miejsce: Hol przy Czytelni Głównej


Wystawa fotograficzna Bogdana Jankowskiego przedstawia wybitnych himalaistów i góry Himalaje i Karakorum. Jej autor jest alpinistą, autorem licznych artykułów o tematyce górskiej, naukowcem i fotografem.Wystawa "Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich"
Data: 02 - 28 lutego 2015 r.
Miejsce: hol przy Czytelni Głównej


Wystawa prezentuje wybrane wydarzenia historyczne, które zadecydowały o stosunkach polsko-niemieckich na przestrzeni tysiąca lat wspólnej historii. Autorami koncepcji wystawy są twórcy podręcznika o tym samym tytule - dr Mathias Kneip i Manfred Mack. Pod względem merytorycznym autorzy prezentują zarówno polskie, jak i niemieckie stanowiska, zwłaszcza w kwestiach spornych, których wciąż nie brakuje w historii wzajemnych stosunków.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu