Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

koncert walentynkowyZapraszamy na koncert walentynkowy „O czym marzy dziewczyna…”, który odbędzie się w jednym z najbardziej romantycznych miejsc w mieście – Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.


Początek koncertu w niedzielę (15.02.2015 r.) o godz. 18.00. sala królowej Katarzyny Leszczyńskiej, (restauracja Zamkowa, wejście A z dużego dziedzińca oraz wejście F od strony promenady), bilety: 30 zł i 20 zł (ulgowy)


W programie koncertu najpopularniejsze arie operetkowe, musicalowe, pieśni neapolitańskie oraz poezja miłosna.


Wykonawcy:


Ewa Filipowicz (solistka śpiewaczka)

Danuta Kamińska (aktorka)

Dariusz Kamiński (aktor)

Mirosław Kosiński (solista śpiewak, prowadzenie)

Krzysztof Figiel (fortepian)


Ewa Filipowicz

Absolwentka wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Sofii. Solistka współpracująca z wieloma scenami operowymi w kraju, m.in. w Szczecinie, Bytomiu, Krakowie, z Operą Dolnośląską, Teatrem Wielkim w Poznaniu i Łodzi. Operą Narodową w Warszawie. Występowała na scenach Niemiec, Belgii, Danii, Holandii i Szwajcarii. Z dużym powodzeniem wykonuje partie solowe w wielkich dziełach oratoryjno-kantatowych oraz bierze udział w koncertach muzyki współczesnej i recitalach pieśni. Ma na swoim koncie wiele znakomitych nagrań fonograficznych, m.in. Symfonia czterech snów J. Stalmierskiego czy Ave Maria. W 2001 roku uczestniczyła w mistrzowskim kursie wokalnym Fiorenzy Cossotto – interpretacji dzieł G. Verdiego.

Wyróżniona m.in. Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2001), Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2007). Od 2005 roku pracę artystyczną łączy z działalnością pedagogiczną.


Mirosław Kosiński

Studia wokalne ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Łodzi w klasie prof. Zdzisława Krzywickiego. Występował na scenach teatrów operowych w Europie i Ameryce Północnej. Od 1979 r. solista Opery na Zamku w Szczecinie. Prowadzi szeroką działalność koncertową i pedagogiczną.

Ma w swoim dorobku kilkadziesiąt pierwszoplanowych ról operowych i operetkowych, m.in. Escamillo w Carmen G. Bizeta, Homonay w Baronie cygańskim J. Straussa, Zbigniew w Strasznym dworze S. Moniuszki, Scarpia w Tosce G. Pucciniego, Zeta w Wesołej wdówce F. Lehara, Boccaccio w Boccaccio F. Suppe.


Danuta Kamińska

Aktorka Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Od 1981 r. pracuje przede wszystkim w Teatrze Lalek Pleciuga, lecz w latach 1987-1995 była m.in. aktorką dramatyczną w Teatrze Polskim w Szczecinie. Jej najważniejsze role to Zelima w Księżniczce Turandot (reż. F. Fromada), Nastazja Filipowna w Idiocie (reż. A. Maj), Wiera w Wernisażu oraz Antygona (reż. Z. Wilkoński), tytułowa Królowa śniegu (reż. A. Augustynowicz) i wiele innych.

Jest laureatką piosenki aktorskiej we Wrocławiu (1985). Współpracowała też z Piwnicą przy Krypcie w Zamku Książąt Pomorskich oraz z oddziałem TV Szczecin.


Dariusz Kamiński

Aktor Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie. Absolwent Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wydział Lalkarstwa w Białymstoku. Z Teatrem Lalek Pleciuga związany jest od 1981 r. Zagrał m.in. w Korozji (reż. L. Mądzik), Tańczącej gazeli i magicznym tam-tamie (reż. Z. Niecikowski), Małej syrence (reż. W. Wolański) i Bajkach samograjkach (reż. A. Augustynowicz). Jako reżyser zadebiutował w 1995 roku przedstawieniem Jaś i Małgosia Jana Brzechwy.


Krzysztof Figiel

Absolwent wydziału instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie (studia w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala) oraz wydziału edukacji muzycznej Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (studia w klasie prof. Ryszarda Handke). Swoje umiejętności doskonalił na kursach fortepianowych prowadzonych przez: profesorów Waldemara Andrzejewskiego, Andrzeja Tatarskiego i Grzegorza Kurzyńskiego. Od 2011 r. jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie. Współpracuje z Teatrem Polskim w Szczecinie oraz z Operą na Zamku. Od 2006 r. prowadzi klasę fortepianu w Pyrzyckiej Szkole Muzycznej I st. Pracuje również w Szkole Muzycznej II st. im. T. Szeligowskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu