Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

akademia sztuki 1Inwestycje w budynku Akademii Sztuki – Pałacu pod Globusem dobiegają końca. Efekty prac realizowanych ze wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego mogli zobaczyć posłowie, władze województwa i dziennikarze podczas otwartego zwiedzania wyremontowanego Pałacu pod Globusem w Szczecinie, w piątek 24 października 2014 r.


Wśród gości wizytacji znaleźli się m.in. zachodniopomorscy posłowie: Magdalena Kochan, Zofia Ławrynowicz, Arkadiusz Litwiński, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Teresa Kalina oraz władze województwa: marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Wojciech Drożdż.


- Idea utworzenia Akademii Sztuki miała szerokie poparcie, wszystkich opcji politycznych. Ale mieliśmy świadomość, że powstanie uczelni to dopiero pierwszy krok, że trzeba to małe dziecko odpowiednio wyposażyć, aby mogło się rozwijać. Dzięki środkom z budżetu województwa oraz dofinansowaniu RPO dziś Akademia Sztuki zyskuje nową wartość i otwiera się nie tylko na kształcących się tutaj młodych ludzi, ale także na mieszkańców regionu i Szczecina - mówił podczas krótkiego briefingu prasowego marszałek Olgierd Geblewicz.


- Pragniemy to, co otrzymaliśmy od władz województwa i Szczecina, oddać w taki sposób jaki możemy, sztuką i talentem młodych ludzi - mówił rektor Akademii Sztuki prof. Ryszard Handke.


Działania w ramach projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem" rozpoczęto w marcu 2013 roku. Od tego czasu Pałac widocznie się zmienił – m.in. oczyszczono piękną, zabytkową elewację, wymieniono drzwi i okna oraz pokrycie dachu, a na części zachodniej i łącznikowej zmieniono jego geometrię, uzyskując miejsce dla pracowni malarstwa. W ramach projektu powstaje siedem przestrzenni publicznych, przeznaczonych do prezentacji sztuki i edukacji artystycznej szerokiego grona odbiorców. Podczas piątkowego spotkania zwiedzający mogli zobaczyć efekty modernizacji.


Wyremontowana Galeria Rektorska pozwoli realizować profesjonalne ekspozycje prac uznanych artystów i studentów akademii. W wyniku adaptacji Przyziemia stworzono ogólnodostępną niekomercyjną galerię sztuki współczesnej, prezentującą najnowsze trendy w sztukach wizualnych. Dodatkową funkcję ekspozycyjno-turystyczną uzyskał również pierwszy dziedziniec Pałacu pod Globusem.


Po przykryciu dachem wewnętrznego dziedzińca Pałacu pod Globusem, powstała sala wyposażona w system nagłośnieniowy i oświetleniowy oraz system podestów i demontowalnej widowni. Może funkcjonować jako mały teatr, kameralna sala koncertowa, scena dla prób oraz jako sala dla spotkań panelowych, konferencji i prezentacji.


Dach Teatru Kameralnego umożliwił rozbudowę Mediateki na I piętrze o powierzchnię zaaranżowaną w formie ogrodu zimowego, pełniącego funkcję czytelni. Organizowane będą tam spotkania autorskie, wykłady poświęcone sztuce. Mediateka przewiduje też dostępność swoich zbiorów zarówno dla studentów i kadry AS, jak i dla społeczności miasta i regionu.


Główna sala prezentacyjna Akademii, dzięki adaptacji przekształciła się w wielofunkcyjną koncertowo–kinową, przystosowaną do prezentowania zarówno muzyki klasycznej, jak i współczesnej oraz z wielokanałowym systemem projekcji audio. Odbywać się tam będą koncerty oraz pokazy filmowe, związane z działalnością dydaktyczną Akademii, a także otwarte dla publiczności. Możliwe stanie się cykliczne organizowanie wydarzeń muzycznych o wysokim poziomie artystycznym.


Remont dachu i adaptacja poddasza oraz drugiego piętra Pałacu pod Globusem umożliwia zorganizowanie w tych miejscach pracowni plastycznych. Odbywać się tam będą różnego typu warsztaty, m.in. plastyczne i twórcze dla dzieci, kursy rzeźby, malarstwa czy fotografii dla dorosłych, zajęcia dla osób starszych.


Działania prowadzone w ramach projektu „Akademia ZMIENIA Szczecin: modernizacja Pałacu pod Globusem" potrwają jeszcze do końca 2014 roku. Od stycznia 2015 roku wiele z odnowionych pomieszczeń Pałacu Pod Globusem będzie na stałe dostępnych nie tylko dla wykładowców i studentów Akademii Sztuki, ale także dla mieszkańców Pomorza Zachodniego, Szczecina i turystów. Większość remontowanych przestrzeni zyska zupełnie nowe funkcje: ekspozycyjne i reprezentacyjne. Całość inwestycji wraz z wyposażeniem kosztować będzie prawie 20 mln zł.


Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu