Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk22070 img 7354 11Przez cały wrzesień w kilkudziesięciu miejscowościach Pomorza Zachodniego organizowane będą wydarzenia promujące różnorodność regionalnego dziedzictwa kulturowego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. 6 września 2014 roku w siedzibie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie miała miejsce uroczysta inauguracja.

 

Europejskich Dni Dziedzictwa pod ogólnopolskim hasłem „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Koordynatorem wojewódzkim i organizatorem EDD od 10 już lat jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Europejskie dni Dziedzictwa objęte są honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a także patronatem honorowym marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza.

 

Wśród zebranych gości znaleźli się m. in.: posłanka Magdalena Kochan, senator Sławomir Preiss z małżonką, Teresa Kalina - przewodnicząca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Małgorzata Gwiazdowska Miejski Konserwator Zabytków, Beata Makowska kierownik Oddziału Terenowegoo NID, ks. Marek Cześnin Diecezjalny Konserwator Zabytków, Teresa Sadowska wójt gminy Banie, prof. Adam Makowski z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Paweł Pawłowski dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

 

W trakcie uroczystości z rąk wicemarszałka Wojciecha Drożdża i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Ewy Staneckiej wręczone zostały wyróżnienia:

asp. szt. dr Markowi Łuczakowi - Medal „zasłużony Kulturze Gloria Artis” nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Złote odznaki „Za opiekę nad zabytkami” nadane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w tym roku przyznane zostały:
1. Małgorzacie Gwiazdowskiej – Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Szczecinie
2. Księdzu Markowi Borowskiemu SAC z parafii p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
3. Aleksandrowi Ostaszowi ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza
4. Piotrowi Piwowarczykowi z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

 

Listy gratulacyjne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali Aleksander Ostasz i Andrzej Kocewicz z UW Service.

Wręczone zostały również honorowe dyplomy „Swojskie zabytki” nadane przez Marszałka województwa zachodniopomorskiego. Otrzymali je:
1. Magdalena Pilarska – użytkowniczka młyna z 1928 roku, Szczecin – Krzekowo
2. Aleksander Ostasz – Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza
3. Kazimiera Kalita-Skwirzyńska i Franciszek Skwirzyński – właściciele zabytkowej kuźni i parku w Chełmie Dolnym, gm. Trzcińsko Zdrój
4. Społeczny Komitet Odbudowy Zabytkowego kościoła w Motarzynie, gm. Tychowo
5. Ksiądz prałat dr Aleksander Ziejewski z Bazyliki p.w. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie
6. Igor D. Górewicz – Stowarzyszenie Drużyna Grodu Trzygłowa
7. Magdalena Wiśniewska – właścicielka zagrody nr 25 w Brzózkach, gm. Nowe Warpno

 

Po części oficjalnej uroczystości zebrani goście zostali zaproszeni na Bulwar Piastowski, gdzie można było podziwiać replikę słowiańskiej łodzi Dobrawa. Właścicielem łodzi jest Drużyna Grodu Trzygłowa, która zaprezentowała średniowieczne gry i zabawy, pokazy kowalstwa, zielarstwa i kuchni słowiańskiej a także walki z komentarzem historycznym Wojewody Drużyny Igora Górewicza. Przy nabrzeżu zobaczyć można było także Barkę rzeczną z 1902 roku wydobytą z Odry w 2011. O historii wydobycia barki opowiadał Aleksander Ostasz ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza.

 

W kinie Zamek o godz. 16-stej miała miejsce projekcja filmu w reżyserii Zdzisława Cozaca „Miasto zatopionych Bogów” połączona ze spotkaniem autorskim z reżyserem. Tuż po filmowym spotkaniu, o godzinie 18-stej w Galerii Gotyckiej Zamku rozpoczął się pokaz replik strojów z XVIII wieku. Prezentowane stroje zostały uszyte ręcznie, według wzorów strojów z epoki przez pracownię rekonstrukcji strojów historycznych Magdaleny Bekier.

 

EDD 2014

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, zapoczątkowany decyzją Rady Europy w 1991 roku. Polska jest jego aktywnym uczestnikiem od 1993 r. W obecnym kształcie Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są od 2004 roku. W imieniu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego organizatorem jest Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

 

Nadrzędnym celem wydarzenia jest promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej i propagowanie dialogu międzykulturowego, udostępnianie do zwiedzania miejsc i obiektów, na co dzień niedostępnych lub nieznanych.

 

Tegoroczne hasło „Dziedzictwo – źródło tożsamości” pozwala uwypuklić szczególnie istotny dla naszego regionu kontekst odnoszący się do wszelkich akwenów, sieci dróg wodnych w ujęciu materialnym – jak chociażby latarnie morskie, mosty, urządzenia portowe, młyny wodne, jak również niematerialnym – obrzędowość związana z żeglugą, sztuka marynistyczna, kulinarna.

 

Udział we wszystkich wydarzeniach EDD jest bezpłatny.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu