Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk22044 4dgnbSzczecin to bardzo ważne miasto na mapie polskiej wolności – mówiła Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, podczas wizyty w Szczecinie w piątek 5 września 2014 roku. Minister zwiedziła powstające Centrum Dialogu Przełomy, a także wzięła udział w konferencji prasowej wraz z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem i wicemarszałkiem Wojciechem Drożdżem.

 

Minister Omilanowska miała okazję zobaczyć część budynku CDP – nowego gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, w której ulokowana będzie wystawa stała. Powstanie ona w podziemnym pawilonie na pl. Solidarności i pokaże okres od 1939 r. do 1989 r., kiedy Polska nie była niepodległym państwem. Przypomni, jakie były przyczyny i skutki dwóch totalitaryzmów: nazizmu i komunizmu. O tym jak docelowo wyglądać będzie Centrum, opowiedziała pełnomocnika Marszałka ds. Centrum Dialogu Przełomy Agnieszka Kuchcińska-Kurcz.

 

Podczas konferencji prasowej minister Małgorzata Omilanowska mówiła m.in. o miejscu Szczecina w najnowszej historii Polski – Rola Szczecina, Stoczni Szczecińskiej, robotników w zrywie, jaki miał miejsce w 1970 i w 1980 zeszła na drugi plan. Koncentracja na Gdańsku jest niesprawiedliwa. Szczecin nie może być w żaden sposób dyskryminowany w obchodach 25-lecia wolnej Polski. To bardzo ważne miasto na mapie polskiej wolności – mówiła Małgorzata Omilanowska.

 

Pani minister doceniła również zmiany, jakie następują w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim – To co się wydarzyło w Szczecinie przez ostatnie ćwierćwiecze jest czymś absolutnie bezprecedensowym w porównaniu z innymi miastami w Polsce. To dowód na niezwykłą dynamikę lokalnego społeczeństwa. Dziś bardzo ważny dzień, pierwszy koncert w nowej siedzibie Filharmonii Szczecińskiej, ale cieszy mnie to, że wpisuje się on w szereg ważnych inwestycji kulturalnych, jakie mają miejsce na Pomorzu Zachodnim. Gratuluję osobom odpowiedzialnym za powstanie Centrum Dialogu Przełomy, bo jest to dowód, że jak się chce, to się da – mówiła Małgorzata Omilanowska.

 

Marszałek Olgierd Geblewicz przybliżył tematy spotkania z panią minister - Rozmawialiśmy o zmianach, jakie dokonały się na Pomorzu Zachodnim. Dziś wielki dzień w naszej Filharmonii Szczecińskiej, ale przecież to nie jedyny obiekt kulturalny, który powstał w ostatnich latach w naszym regionie.  Od kilku miesięcy miłośnicy muzyki we wschodniej części województwa mogą podziwiać Filharmonię Koszalińską, wyremontowany został też Teatr Bałtycki w Koszalinie. W Szczecinie również trwa szereg inwestycji. Zamek Książąt Pomorskich od jakiegoś czasu jest placem budowy – trwa modernizacja Opery na Zamku, remont północnego skrzydła Zamku, któremu nadajemy historyczny sznyt wewnątrz. Jest Akademia Sztuki, którą uznaję za nasze wspólne dzieło – powstałe dzięki determinacji Województwa Zachodniopomorskiego i otwartości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki temu dziś wspólnym wysiłkiem modernizujemy Pałac Pod Globusem. To kolejne przestrzenie kulturalne, które wkrótce będą służyły mieszkańcom.  Rozmawialiśmy także o przyszłej perspektywie unijnej, szansach na realizację inwestycji, które nam się marzą w Szczecinie: przestrzeni teatralnej na miarę XXI wieku, Centrum Naukowym (Balticum) - pod tą roboczą nazwą funkcjonuje projekt Muzeum Morskiego, które na etapie koncepcji miałoby być włączone w centrum, pełniące też funkcje naukowe, edukacyjne – mówił Olgierd Geblewicz podczas konferencji prasowej.

Wicemarszałek Wojciech Drożdż zaakcentował fakt, że w powojennej historii naszego regionu nie było tylu inwestycji w dziedzinie kultury, co w ostatnich latach. – Docenią to następne pokolenia. Plac Solidarności w Szczecinie, Filharmonie w Szczecinie i Koszalinie to perły architektury, które zostaną docenione nie tylko w kraju, ale i w aspekcie międzynarodowym.

Wicemarszałek Drożdż podkreślał również trwającą od lat, owocną współpracę z minister Omilanowską – Jako wiceminister była dobrych duchem inicjatyw kulturalnych na Pomorzu Zachodnim. Mamy nadzieję, że jako Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska pozostanie kulturalnym ambasadorem naszego regionu w rządzie.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu