Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

plk22028 a18Cykl „Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+”, a także niezwykły podarunek dla Książnicy – to tematy konferencji prasowej, która odbyła się w czwartek 4 września 2014 r. w Szczecinie. W czerwcu br. Sejmik  Województwa Zachodniopomorskiego zdecydował o zwiększeniu dotacji dla Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie o 200 tys. zł. Środki te pozwolą na sfinansowanie cyklu spotkań w bibliotekach regionu, oraz na transport księgozbioru darowanemu Książnicy.


Celem cyklu „Zachodniopomorskie spotkania w Bibliotece+” jest promocja bibliotek, które zostały beneficjentami środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków pochodzących z budżetu Województwa na modernizację bibliotek w ramach programu Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek.

- Projekt ok. 30 spotkań to autorski pomysł naszego Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przy współpracy z Książnicą Pomorską i innymi 13 bibliotekami. Rozbudowywanie, remontowanie i modernizowanie obiektów bibliotecznych to nie wszystko. Ważny jest duch, musimy zachęcać czytelników i mieszkańców Pomorza Zachodniego do częstego odwiedzania bibliotek. Myślę, że inicjatywa, z którą wyszliśmy – spotkań ze znanymi osobami świata sztuki i mediów, zwiększą zainteresowanie nie tylko samymi bibliotekami, ale i czytelnictwem - mówił wicemarszałek Wojciech Drożdż

Od kilku lat biblioteki, które funkcjonowały w fatalnych warunkach przemieniają się w obiekty XXI wieku, które śmiało możemy pokazywać gościom z zagranicy. Z racji tego, że ostatnio było remontowane, trzeba przypomnieć użytkownikom, że te miejsca znowu na nich czekają – podkreślał dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie Lucjan Bąbolewski.

W ramach projektu zrealizowane będą spotkania w 13 bibliotekach zachodniopomorskich (m.in. w Gryfinie, Mirosławcu, Choszcznie, Świnoujściu, Kołobrzegu, Szczecinku, Karlinie), do udziału w których zaproszeni zostaną znane osobistości z dziedziny kultury i rozrywki. Najbliższe wydarzenia to spotkanie w bibliotece w Choszcznie z Marcinem Kydryńskim, wieloletnim dziennikarzem muzycznym Radiowej Trójki oraz Wojciechem Tochmanem, reportażystą m.in. Gazety Wyborczej (9 września). W ramach cyklu 12 września w Bibliotece Publicznej w Gryfinie wystąpi kabaret Koń Polski, a w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świnoujściu 19 września odbędą się spektakle teatralne dla dzieci i dorosłych.

Zwiększona dotacja pozwoli również na transport księgozbioru, znajdującego się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostoku. Księgozbiór ten, zawierający książki naukowe i popularno-naukowe w języku angielskim, Książnica Pomorska otrzymała w darze z bazy Amerykańskich Sił Powietrznych w Rammstein.

- To ok. 20 tysięcy pozycji, o ogromnej wartości materialnej i intelektualnej – precyzował Lucjan Bąbolewski.

- Nie byliśmy jedyni, którzy byli chętni przyjąć ten zbiór. Dzięki skuteczności pana dyrektora wyprzedziliśmy dwie niemieckie biblioteki. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego z przyjemnością sfinansował transport tego unikalnego zbioru – dodał Wojciech Drożdż.

 

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu