Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

logo

W imieniu organizatorów Kon­gresu Kultury Pomorza Zachodniego (15-16.11.2013 r.) oraz dyrektora Opery na Zamku w Szczecinie, mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w przed­sta­wie­niu „Ope­retki czar” (frag­ment spek­ta­klu Kilka nut o miło­ści). To spe­cjal­nie zaaran­żo­wane, kochane przez publicz­ność sławne arie i duety ope­ret­kowe m.in.  z Wie­deń­skiej krwi, Ptasz­nika z TyroluWeso­łej wdówki, Hra­biny MaricyKra­iny uśmie­chuKsięż­niczki czar­da­sza czy Cli­vii. W barw­nym wido­wi­sku muzycz­nym poja­wią się soli­ści i Orkie­stra Opery na Zamku pod batutą Jerzego Wołosiuka.

 

Warunkiem uczestnictwa w przedstawieniu jest zakup biletu za sym­bo­liczną cenę 5 zł, z którego dochód zosta­nie prze­zna­czony na pomoc dla Zachod­nio­po­mor­skiego Hospi­cjum dla Dzieci. Wej­ściówki będzie można zaku­pić na dwie godziny przed spek­ta­klem, czyli 15 listo­pada od godz. 18.30, w kasie hali Opery przy ul. Ener­ge­ty­ków 40. Zapraszamy!

 

Reper­tuar:

1. Wino, kobieta i śpiew – komp. Johann Strauss syn

2. Usta mil­czą dusza śpiewa, Wesoła Wdówka – komp. Franz Lehár, wyk. Joanna Tyl­kow­ska, Paweł Wolski

3. Ach, jedź do Varas­din, Hra­bina Marica – komp. Imre Kál­mán, wyk. Lucyna Bogu­szew­ska, Piotr Zgorzelski

4. Co się dzieje, osza­leję, Księż­niczka czar­da­sza – komp. Imre Kál­mán, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż, Paweł Wolski

5. Miłość to niebo na ziemi, Paga­nini – komp. Franz Lehár, wyk. Lucyna Boguszewska

6. Tak cał­kiem bez dziew­czą­tek, Księż­niczka czar­da­sza – komp. Imre Kál­mán, wyk. Piotr Zgorzelski

7. Gdzie mieszka miłość, Hra­bina Marica­– komp. Imre Kál­mán, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż

8. Śnić sen, Czło­wiek z La Manchy – komp. Mitch Leigh, wyk. Janusz Lewandowski

9. Kto wie­deń­ską ma krew, Wie­deń­ska krew – komp. Johann Strauss syn, wyk. Joanna Tylkowska-Drożdż, Paweł Wolski

10. Lat dwa­dzie­ścia miał mój dziad, Ptasz­nik z Tyrolu — komp. Karl Zel­ler, wyk. Piotr Zgorzelski

11. Twoim jest serce me, Kra­ina uśmie­chu – komp. Franz Lehár, wyk. Paweł Wolski

12. Brin­disi, La Tra­viata – komp. Giu­seppe Verdi, wyk. Paweł Wol­ski, Joanna Tylkowska-Drożdż

 

Soli­ści i orkie­stra Opery na Zamku

Dyry­gent – Jerzy Woło­siuk

Reży­se­ria – Wie­sław Łągiewka

Sce­no­gra­fia – Maria Pie­tras

 

Miej­sce: Hala Opery przy ul. Ener­ge­ty­ków 40

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!


W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowy. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu