Wydział Kultury Nauki i Dziedzictwa Narodowego

DSCF2122Mamy już za sobą szczeciński koncert przygotowany przez Duo Miramare – projekt Doroty Jasińskiej realizowany w ramach przyznanego przez Marszałka O. Geblewicza stypendium artystycznego w roku 2013. Wykonany 29 października br. w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego w Szczecinie koncert jest jednym z kilku, wpisanym w cykl pt. „Muzyka w służbie człowiekowi", koncertów zagranych w ośrodkach pożytku publicznego, których działaniem statutowym jest pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej.

 

Celem tego projektu jest wnoszenie do wspólnego życia społecznego wrażliwości na potrzeby ludzi, których głos nie jest na co dzień słyszalny. Pomysłodawca i wykonawca koncertów (Dorota Jasińska wraz z wiolonczelistką Agnieszką Kowalczyk- absolwentką Akademii Muzycznej im. Jana Paderewskiego w Poznaniu) chce tym projektem zwrócić uwagę na potrzebę altruistycznego podchodzenia do kwestii bycia artystą.

 

Poza wczorajszym występem w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie koncerty zabrzmiały w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie (gmina Biesiekierz), w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, NZOZ Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornym Sulinowie oraz Zakładzie Karnym w Koszalinie.

 

Dorota Jasińska (ur. 1983) ukończyła Akademię Muzyczną im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, następnie – z wyróżnieniem - Conservatorio Statale di Musica di Giuseppe Tartini di Trieste (Państwowe Konserwatorium Muzyczne im. Giuseppe Tartiniego w Trieście) we Włoszech w klasie prof. G. Selvaggio w 2011 roku.

 

W ramach programu stypendialnego Leonardo da Vinci studiowała w Eesti Muusika ja Teatriakadeemia (Estońska Akademia Muzyki i Teatru) w Tallinie u prof. A. Fischera (wieloletniego asystenta prof. M. Waimana w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Leningradzie (St. Petersburgu) oraz prof. T. Reimanna.

 

Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez znakomitych pedagogów, m.in.: prof. M. Pawlaka, prof. T. Tomaszewskiego, prof. M. Quarta (zwycięzcę Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Niccolo Paganiniego w Genui), prof. Grabarczyka (laureata międzynarodowych konkursów skrzypcowych, m. in. im.: Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, J. Thibaud w Paryżu, Niccolo Paganiniego w Genui), prof. M. Gaislera.

 

Reprezentowała Conservatorio Statale di Musica di Giuseppe Tartini di Trieste na licznych koncertach solowych i kameralnych, m. in. w Trieście, Weronie, Sacile, Cravero, Mediolanie, Lignano, Ferrarze i Tallinie.

 

Już teraz zapraszamy Państwa na koncert finałowy tej wyjątkowo utalentowanej stypendystki Marszałka, który odbędzie się 28 listopada br. w Sali koncertowej Rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie.

Copyright @ 2009 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych. Kliknięcie przycisku „Przejdź do serwisu” oznacza zgodę na przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serwisu.


W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Województwo Zachodniopomorskie ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obsługę Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail abi@wzp.pl.

Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Województwo Zachodniopomorskie gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Województwa.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Województwo Zachodniopomorskie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres abi@wzp.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Województwie Zachodniopomorskim, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez wydział merytoryczny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Przejdź do serwisu